Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent — iunie 2015

În M.Of. nr. 356 din 22 mai 2015 a fost publicată Hotărârea nr. 6/2015 a Camerei Consultanţilor Fiscali privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent — sesiunea iunie 2015.

Potrivit noului act, examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent — sesiunea iunie 2015, denumit în continuare examen, va avea loc simultan în centrele din municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara în data de 27 iunie 2015.

Locaţiile de desfăşurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 22 iunie 2015.

Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Înscrierile la examen se fac în perioada 25 mai 2015—12 iunie 2015 pe site-ul www.cameraconsultantilor fiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13—19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

ANEXA Nr. 1

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
— sesiunea iunie 2015

1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:
— constituirea şi funcţionarea societăţilor;
— reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;
— profesionişti;
— exploatarea întreprinderii.
2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:
— cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
— principiile generale ale fiscalităţii.
3. Impozitul pe profit:
— contribuabili şi sfera de cuprindere;
— contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;
— determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;
— determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
— rezerve şi provizioane fiscale;
— regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;
— amortizarea fiscală;
— termene de plată şi de declarare a impozitului;
— pierderi fiscale;
— facilităţi fiscale;
— reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;
— reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);
— condiţii de calcul al scutirii profitului reinvestit;
— aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
— reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară.
4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
— definiţia microîntreprinderii;
— reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;
— baza impozabilă;
— plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.
5. Impozitul pe venit:
— contribuabili şi sfera de cuprindere;
— categorii de venituri impozabile;
— venituri neimpozabile;
— cote de impozit;
— determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
— plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;
— obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
— venitul net anual impozabil;
— venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;
— termene de plată;
— aspecte fiscale internaţionale;
— reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.
6. Contribuţii sociale:
A. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile dependente:
— baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale;
— baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor;
— excepţii generale — veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii;
— excepţii specifice — veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii grupate în funcţie de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
— calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale;
— cotele de contribuţii;
— depunerea declaraţiilor.
B. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile independente:
— plătitorii;
— baza de calcul;
— excepţii specifice;
— plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale obligatorii;
— declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale;
— cotele de contribuţii.
7. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:
— contribuabili;
— sfera de cuprindere a impozitului;
— venituri impozabile obţinute din România;
— scutiri;
— coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene;
— certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;
— impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);
— impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;
— chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.
8. Impozite şi taxe locale:
— baza de impozitare;
— contribuabili;
— modul de calcul;
— termene de plată;
— reduceri şi scutiri;
— modul de declarare a proprietăţilor.
9. Taxa pe valoarea adăugată:
— sfera de aplicare;
— persoane impozabile;
— operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA)]
— locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;
— faptul generator şi exigibilitatea TVA;
— baza de impozitare;
— cote de TVA;
— operaţiuni scutite;
— regimul deducerilor;
— persoanele obligate la plata TVA;
— înregistrarea în scopuri de TVA;
— facturarea;
— alte obligaţii în materie de TVA;
— regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum;
— ajustarea taxei deductibile;
— taxarea inversă;
— sistemul TVA la încasare;
— decontul de TVA şi alte declaraţii;
— registrul operatorilor intracomunitari;
— dispoziţii tranzitorii.
10. Accize:
a) regimul accizelor armonizate:
— sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;
— regimul de antrepozitare fiscală:
• reguli generale;
• autorizarea antrepozitelor fiscale;
• condiţii de autorizare;
• obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;
• anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;
— destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;
— deplasarea şi primirea produselor accizabile, în regim suspensiv de accize;
— deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;
— vânzarea la distanţă a produselor cu accize plătite;
— scutiri şi exceptări de la plata accizelor;
— restituiri de accize;
— sistemul de marcare;
b) alte produse accizabile:
— sfera de aplicare;
— calculul accizelor;
— plătitori;
— exigibilitatea;
— termenul de plată;
— scutiri de la plata accizelor.
11. Taxele vamale:
— tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;
— originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);
— regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă);
— datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);
— categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
12. Contabilitate:
— obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;
— contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
— contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;
— forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.
13. Sancţiuni şi căi de contestare:
— sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;
— contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.
14. Aspecte privind procedura fiscală:
— principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
— creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;
— domiciliul fiscal;
— competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;
— înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
— obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;
— procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
— procedura de colectare a creanţelor fiscale;
— soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
— inspecţia fiscală;
— stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;
— acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;
— procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;
— stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
— termene de prescripţie;
— stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;
— recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
— contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografie
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare
6. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control
10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare
12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare
13. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
14. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare
15. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare
16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare
17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare
19. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare
20. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare
21. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02)
22. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176/1 din 28 iulie 2006
23. Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
24. Convenţia-model — emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
25. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
26. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
27. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans
28. Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013
29. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu modificările ulterioare
30. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările şi completările ulterioare
31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare
32. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare
33. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare
34. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
35. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare
36. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare
37. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, cu modificările şi completările ulterioare
38. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer
39. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare
40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, cu modificările ulterioare
42. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene
43. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare
44. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
45. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare
46. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare
47. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
48. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
49. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 83/2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015
50. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010
51. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările ulterioare
52. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare
53. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală
54. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice
55. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare
56. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare
57. Standarde internaţionale de raportare financiară:
— IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori”
— IAS 11 „Contracte de construcţie”
— IAS 16 „Imobilizări corporale”
— IAS 18 „Venituri”
— IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală”
— IAS 36 „Deprecierea activelor”
— IAS 38 „Imobilizări necorporale”
— IAS 40 „Investiţii imobiliare”
58. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative
59. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale
60. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
61. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, cu modificările ulterioare
62. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială
63. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială
64. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit
65. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
66. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali
67. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare


ANEXA Nr. 2

Nr. de înregistrare/ …………………………………
Loc foto

CERERE
de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal desfăşurat în centrul ………………………………, sesiunea iunie 2015

Subsemnatul(a), ………………………………………………… născut(ă) la data de ……………………………… în localitatea ………………………………, judeţul ………………………………, legitimat(ă) cu C.I./paşaport, seria ……………………………… nr. ………………………………, eliberat(ă) de ………………………………, la data de ………………………………, CNP ………………………………, cetăţenia ………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………, str. ……………………………… nr. ………………………………, bl. ………………………………, sc. ………………………………, et. ………………………………., ap. ………………………………, judeţul/sectorul ………………………………, telefon fix ………………………………, telefon mobil ………………………………, solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în centrul ………………………………, sesiunea iunie 2015.
Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.
— C.I./paşaport, în copie;
— diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ……………………………, seria …………………………… nr. ……………………………, emisă de …………………………… la data de ……………………………, în copie legalizată;
— carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ……………………………, nr. ……………………………, emis/emisă de ………………………… la data de ……………………………, în copie certificată de angajator/în copie legalizată;
— certificatul de naştere, seria …………………………… nr. ……………………………, emis de ……………………………, la data de ……………………………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
— certificatul de căsătorie, seria …………………………… nr. ……………………………, emis de…………………………… la data de ……………………………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
— certificatul de cazier judiciar, seria …………………………… nr. ……………………………, emis de …………………………… la data de ……………………………, în perioada de valabilitate;
— certificatul de cazier fiscal, seria …………………………… nr. ……………………………, emis de …………………………… la data de ……………………………, în perioada de valabilitate;
— adeverinţa medicală, seria ……………………………, nr. ……………………………, emisă de …………………………… la data de ……………………………;
— curriculum vitae;
— trei fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea desfăşurată Perioada Nr. de luni Funcţia Observaţii
de la până la
Total perioadă

Data ……………………………
Nr. de înregistrare/……………………………
Semnătura ……………………………

ANEXA Nr. 3

Loc foto

CERERE
de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent desfăşurat în centrul ……………… sesiunea iunie 2015

Subsemnatul(a), ……………………………………………, născut(ă) la data de ……………………………………, în localitatea ……………………………………………, judeţul …………………………………, legitimat(ă) cu C.I./paşaport, seria ……………………………………… nr. …………, eliberat(ă) de ……………………………………………, la data de ……………………………………………, CNP ……………………………………………, cetăţenia ……………………………………………, domiciliat(ă) în ……………………………………………, str. …………………………………… nr. ………………………, bl. ……………… sc. ……………………………, et. ……………………………, ap. …………………………………, judeţul/sectorul ……………………………………………, telefon fix ……………………………………………, telefon mobil …………………………………………… solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în centrul ……………………………………………, sesiunea iunie 2015.
Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:
— C.I/paşaport, în copie;
— diploma de studii superioare, sesiunea ……………………………………………, seria ……………………………………………, nr. …………, emisă de …………………………………………… la data de ……………………………………………, în copie legalizată;
— carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria …………………………………………… nr. …………………………………………… emis/emisă de …………………………………………… la data de ……………………………………………, în copie certificată de angajator/în copie legalizată;
— certificatul de naştere, seria …………………………………………… nr. ……………………………………………, emis de …………………………………………… la data de ……………………………………………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
— certificatul de căsătorie, seria…………………………………………… nr. …………………………………………… emis de ………………… la data de ……………………………………………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
— certificatul de cazier judiciar, seria …………………………………………… nr. ……………………………………………, emis de …………………………………………… la data de………………, în perioada de valabilitate;
— certificatul de cazier fiscal, seria ……………………………………………nr. …………………… emis de ……………………………………………, la data de ……………………………………………, în perioada de valabilitate;
— adeverinţa medicală, seria ……………… nr……………………………………………, emisă de ……………………………………………, la data de……………………………………………;
— curriculum vitae;
— trei fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea desfăşurată Perioada Nr. de luni Funcţia Observaţii
de la până la
Total perioadă

Data ……………………………………
Semnătura …………………………

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close