Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

feature photo

 

In M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015 a fost publicata HG nr. 367/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

 1. Titlul II “Impozitul pe profit”

Punctul 21^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“21^3. Pentru aplicarea prevederilor art. 20^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice romane, societati-mama, sunt:

– societatile infiintate in baza legii romane, cunoscute ca <<societati pe actiuni>>, <<societati in comandita pe actiuni>>, <<societati cu raspundere limitata>>, <<societati in nume colectiv>>, <<societati in comandita simpla>>.”

 1. Titlul III “Impozitul pe venit”
 2. Dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

Venituri scutite

ART. 46^1

Veniturile din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

 

Norme metodologice:

26^1. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 46^1 din Codul fiscal contribuabilii au obligatia de a depune la organul fiscal competent documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

 

 1. Dupa punctul 46 se introduc doua noi puncte, punctele 46^1 si 46^2, cu urmatorul cuprins:

“46^1. Venitul net din activitati independente desfasurate de persoana fizica cu handicap grav sau accentuat, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, se reduce proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Platile anticipate de impozit vor fi calculate pentru venitul net anual redus proportional cu numarul de zile.

46^2. Prevederea de la pct. 46^1 se aplica atat in cazul contribuabilului incadrat, in cursul perioadei impozabile, in gradul de handicap grav sau accentuat, cat si in cazul contribuabilului care in cursul perioadei impozabile nu se mai incadreaza in gradul de handicap respectiv, potrivit legii.”

 1. Dupa punctul 66^2 se introduce un nou punct, punctul 66^3, cu urmatorul cuprins:

“66^3. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 46^1 din Codul fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune la platitorii de venituri prevazuti la art. 52 si art. 52^1 din Codul fiscal documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

 1. Dupa punctul 87^8 se introduce un nou punct, punctul 87^9, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

Venituri scutite

ART. 55^1

Veniturile din salarii prevazute la art. 55 alin. (1) – (3) realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

 

Norme metodologice:

87^9. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 55^1 din Codul fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune la angajatorul/platitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul/platitorul de venituri, respectiv organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

 

 1. Dupa punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 139.1^1, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

Recalcularea venitului realizat din cedarea folosintei bunurilor

ART. 64^1

(1) Organul fiscal competent are obligatia determinarii, pe categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, a venitului anual realizat, suma de venituri nete anuale, in vederea aplicarii prevederilor referitoare la verificarea incadrarii in plafonul corespunzator anului fiscal respectiv pentru contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la titlul IX^2 – <<Contributii sociale obligatorii>>.

(2) Contributiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX^2 – <<Contributii sociale obligatorii>> datorate in cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligatiilor fiscale anuale.

(3) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii bazei impozabile in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazuta la titlul IX^2 – <<Contributii sociale obligatorii>> si determinarea impozitului pe venit anual datorat.

(3^1) Din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, se deduc contributiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX^2 datorate pentru anul fiscal.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1) – (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

Norme metodologice:

139.1^1. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit titlului IX^2 – <<Contributii sociale obligatorii>> se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate pe fiecare sursa din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

In cazul in care veniturile luate in calcul la stabilirea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate depasesc plafonul corespunzator anului fiscal respectiv, stabilit potrivit prevederilor titlul IX^2 – <<Contributii sociale obligatorii>> sunt deductibile sumele reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate alocate venitului corespunzator fiecarei surse, potrivit regulilor prevazute in normele metodologice date in aplicarea prevederilor art. 296^25 din Codul fiscal. Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net/bazei impozabile si determinarii impozitului pe venit datorat.”

 

 1. Dupa punctul 144^5 se introduce un nou punct, punctul 144^6, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

Venituri scutite

ART. 68^1

Veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

 

Norme metodologice:

144^6. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 68^1 din Codul fiscal contribuabilii au obligatia de a depune la platitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri/organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

 

 1. Dupa punctul 149^9 se introduc trei noi puncte, punctele 149^9.1, 149^9.2 si 149^9.3, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

Venituri scutite

ART. 71^1

Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 72, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica de catre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

 

Norme metodologice:

149^9.1. Venitul net anual/Norma de venit se reduce proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Impozitul anual/Platile anticipate cu titlu de impozit stabilite conform deciziei de impunere va/vor fi calculat(e) pentru venitul net anual/norma de venit, reduse proportional cu numarul de zile.

149^9.2. Prevederea de la pct. 149^9.1 se aplica atat in cazul persoanei fizice incadrate, in cursul anului fiscal, in gradul de handicap grav sau accentuat, cat si in cazul contribuabilului care in cursul perioadei impozabile nu se mai incadreaza in gradul de handicap respectiv, potrivit legii.

149^9.3. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 71^1 din Codul fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune la platitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

 

 1. La punctul 152, dupa a douasprezecea liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:

“- veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma bacsisului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarilor ulterioare.”

 1. Punctul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) In situatiile prevazute la pct. 87^4 si 87^7, platitorul de venit din salarii restituie contribuabilului impozitul retinut pe venitul din salarii potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

(2) In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal care sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania au obligatia de a declara in Romania veniturile respective potrivit declaratiei privind veniturile realizate din strainatate la termenul prevazut de lege, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri de aceasta natura in conditiile prevazute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) si pct. 87^8 pentru care impozitul este final.

(3) Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, insotita de urmatoarele documente justificative:

 1. a) documentul mentionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului;
 2. b) contractul de detasare;
 3. c) documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;
 4. d) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.”

 

 1. Titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata”
 2. La punctul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Se considera, conform alin. (1), in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi asociati. Termenul <<asociati>> include si actionarii, conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constatator eliberat de catre registrul comertului si/sau, dupa caz, alte documente justificative.”

 1. La punctul 16^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul in care intervin evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de la care se modifica cota de TVA, pentru achizitii intracomunitare de bunuri, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota in vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara potrivit art. 135 din Codul fiscal. In situatia in care nu se poate determina achizitia intracomunitara care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul.

Exemplu: Societatea A din Romania a primit o factura pentru un avans la o achizitie intracomunitara de produse alimentare in suma de 1.000 euro, emisa la data de 12 mai 2015. Taxa aferenta achizitiei intracomunitare se determina pe baza cursului de schimb in vigoare la data de 12 mai 2015, respectiv 4,41 lei/euro, aplicandu-se cota de TVA de 24%, astfel: 1.000 euro x 4,41 lei/euro x 24% = 1.058,4 lei.

In luna iunie, societatea primeste factura emisa la data de 16 iunie 2015 pentru diferenta pana la valoarea integrala a bunurilor care sunt achizitionate intracomunitar, in suma de 5.000 euro, valoarea integrala a bunurilor fiind de 6.000 euro. Taxa aferenta achizitiei intracomunitare se determina pe baza cursului de schimb in vigoare la data de 16 iunie 2015, respectiv 4,45 lei/euro, aplicandu-se cota de TVA de 9%, astfel: 5.000 euro x 4,45 lei/euro x 9% = 2.002,5 lei.

La data de 5 august 2015, furnizorul extern emite un credit-note prin care acorda o reducere de pret de 10% aferenta livrarii intracomunitare care a generat achizitia intracomunitara de bunuri la societatea A din Romania. Societatea A are obligatia sa ajusteze baza de impozitare a achizitiei intracomunitare cu sumele calculate astfel:

1.000 euro x 10% x 4,41 lei/euro x 24% = 105,84 lei

5.000 euro x 10% x 4,45 lei/euro x 9% = 200,25 lei.”

 1. La punctul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Bacsisul definit la art. 2^2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care ramane la dispozitia operatorului economic, respectiv nu se distribuie salariatilor, este supus cotei standard de TVA de 24%, in cazul operatorilor economici inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Taxa se determina prin aplicarea procedeului sutei marite.”

 1. La punctul 23, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplica pentru tipurile de cazare in structurile de primire turistica cu functiune de cazare, prevazute la art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul cazarii cu demipensiune, cu pensiune completa sau cu <<all inclusive>>, astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cota redusa de TVA se aplica asupra pretului total al cazarii, care poate include si bauturi alcoolice. Orice persoana care actioneaza in conditiile prevazute la pct. 7 alin. (1) sau care intermediaza astfel de operatiuni in nume propriu, dar in contul altei persoane, potrivit art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, aplica cota de 9% a taxei, cu exceptia situatiilor in care este obligatorie aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism, prevazut la art. 152^1 din Codul fiscal.”

 1. La punctul 23, dupa alineatul (6) se introduc noua noi alineate, alineatele (6^1) – (6^9), cu urmatorul cuprins:

“(6^1) Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplica pentru livrarea urmatoarelor bunuri:

 1. a) animale vii si pasari vii, din specii domestice, care se incadreaza la codurile NC 0101 – 0105, 0106 14 10, 0106 19 00, 0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 si 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv in cazul in care acestea sunt utilizate pentru reproductie;
 2. b) carne si organe comestibile care se incadreaza la codurile NC 0201 – 0210;
 3. c) pesti si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, care se incadreaza la codurile NC 0301 – 0308, cu exceptia pestilor ornamentali vii care se incadreaza la codurile NC 0301 11 00 si 0301 19 00;
 4. d) lapte si produse lactate care se incadreaza la codurile NC 0401 – 0406;
 5. e) oua de pasari care se incadreaza la codurile NC 0407 – 0408, cu exceptia celor care se incadreaza la codurile NC 0407 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20;
 6. f) miere naturala care se incadreaza la codul NC 04090000;
 7. g) alte produse comestibile de origine animala care se incadreaza la codurile NC 0410 00 00, 0504 00 00, 0506 90 00, 0507, 0508 00 00, 0511 91, 0511 99;
 8. h) plante vii utilizate ca alimente destinate consumului uman sau animal ori ca materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, care se incadreaza la codul NC 0602 90 50;
 9. i) legume, plante, radacini si tuberculi, alimentare, care se incadreaza la codurile NC 0701 – 0714, cu exceptia celor care se incadreaza la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10;
 10. j) fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se incadreaza la codurile NC 0801 – 0814 00 00;
 11. k) cafea, ceai, mate si mirodenii, care se incadreaza la codurile NC 0901 – 0910;
 12. l) cereale care se incadreaza la codurile NC 1001 – 1008, cu exceptia celor destinate insamantarii care se incadreaza la codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10 si 1008 21 00;
 13. m) produse ale industriei moraritului, malt, amidon si fecule, inulina, gluten de grau, care se incadreaza la codurile NC 1101 00 – 1109 00 00, cu exceptia celor care se incadreaza la codul NC 1106 20 10;
 14. n) seminte si fructe oleaginoase, seminte si fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie si furaje, care se incadreaza la codurile NC 1201 – 1214, cu exceptia celor care se incadreaza la codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209 si 1211;
 15. o) grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala, produse ale disocierii acestora, grasimi alimentare prelucrate, care se incadreaza la codurile NC 1501 – 1522 00, cu exceptia celor care se incadreaza la codurile NC 1505 00, 1509 10 10;
 16. p) preparate din carne, din peste sau din crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvatice, care se incadreaza la codurile NC 1601 00 – 1605;
 17. q) zaharuri si produse zaharoase, care se incadreaza la codurile NC 1701 – 1704;
 18. r) cacao si preparate din cacao, care se incadreaza la codurile NC 1801 00 00 – 1806;
 19. s) preparate pe baza de cereale, de faina, de amidon, de fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se incadreaza la codurile NC 1901 – 1905;
 20. s) preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante, care se incadreaza la codurile NC 2001 – 2009;
 21. t) preparate alimentare diverse care se incadreaza la codurile NC 2101 – 2106, cu exceptia preparatelor ce contin alcool de la codul 2106 90 20;
 22. t) bauturi si otet, care se incadreaza la codurile NC 2201, 2202 si 2209 00;
 23. u) reziduuri si deseuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se incadreaza la codurile NC 2301 – 2309;
 24. v) gume, rasini si alte seve si extracte vegetale, care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal si care se incadreaza la codurile NC 1301 si 1302, cu exceptia celor care se incadreaza la codul NC 1302 11 00;
 25. w) sare care este utilizata ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal si care se incadreaza la codul NC 2501 00;
 26. x) produse chimice anorganice si organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal si care se incadreaza la codurile NC 2801 – 2853 si 2901 – 2942, cu exceptia codurilor 2805 40, 2815, 2818 – 2825, 2828, 2834, 2837, 2843 – 2846, 2849, 2850, 2852, 2853 00 50, 2901 – 2904, 2905 11 – 2905 39 95, 2909 11 00 – 2909 60 si 2910,
 27. y) alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal si care se incadreaza la codurile NC 3301, 3302 10, 3501 – 3505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 90 25, 3824 90 55, 3824 90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 92 – 3824 90 96.

(6^2) Cota redusa de TVA de 9% se aplica pentru bunurile prevazute la alin. (6^1) pe tot lantul economic de la productie pana la vanzarea catre consumatorul final de catre toti furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producatori sau comercianti, cu exceptiile prevazute la alin. (6^3).

Exemplul 1: un producator agricol vinde fructe catre un comerciant, va aplica cota de TVA de 9%; la randul sau, comerciantul vinde fructele cu cota de 9% indiferent ce destinatie ulterioara vor avea fructele livrate: alimente, materie prima pentru dulceata, compoturi sau productia de alcool.

Exemplul 2: un producator de miere livreaza mierea atat catre magazine de vanzare cu amanuntul, cat si catre fabrici de produse cosmetice sau catre producatori de hidromel. In toate situatiile va aplica cota redusa de 9% la livrarea mierii.

(6^3) Prin exceptie de la prevederile alin. (6^2), pentru livrarea bunurilor prevazute la alin. (6^1) lit. n), o) si u) care se incadreaza la codurile NC 1207, 1209, 1211, 1212, 1518, 1520, 1521, 1522, 2303 si 2307 si a celor de la alin. (6^1) lit. v) – y), datorita naturii lor, cota redusa de TVA de 9% se aplica de orice furnizor numai daca acesta poate face dovada ca sunt utilizate pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal. Aceasta conditie se considera indeplinita daca bunurile:

 1. a) fie sunt comercializate in propriile magazine de comert cu amanuntul sau cash and carry sau sunt utilizate in propriile unitati de productie de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unitati de servicii de alimentatie, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;
 2. b) fie sunt livrate catre persoane impozabile care desfasoara activitati de comert cu amanuntul, comert cash and carry, restaurant sau alte activitati de servicii de alimentatie ori activitati de productie de alimente destinate consumului uman sau animal.

(6^4) In cazul importului de bunuri prevazute la alin. (6^3), cota redusa de TVA se aplica pe baza declaratiei angajament, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, care se depune la organul vamal competent la momentul importului, din care sa rezulte:

 1. a) fie ca va comercializa bunurile importate in propriile magazine de comert cu amanuntul sau cash and carry sau le va utiliza in propriile unitati de productie de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unitati de servicii de alimentatie, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;
 2. b) fie ca va livra ulterior importului bunurile catre persoane impozabile care desfasoara activitati de comert cu amanuntul, comert cash and carry, restaurante sau alte activitati de servicii de alimentatie ori activitati de productie de alimente destinate consumului uman sau animal.

(6^5) In cazul achizitiei intracomunitare de bunuri prevazute la alin. (6^3), cota redusa de TVA de 9% se aplica numai daca persoana impozabila poate face dovada:

 1. a) fie ca va comercializa bunurile achizitionate intracomunitar in propriile magazine de comert cu amanuntul sau cash and carry sau le va utiliza in propriile unitati de productie de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unitati de servicii de alimentatie, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;
 2. b) fie ca va livra ulterior achizitiei intracomunitare bunurile catre persoane impozabile care desfasoara activitati de comert cu amanuntul, comert cash and carry, restaurante sau alte activitati de servicii de alimentatie ori activitati de productie de alimente destinate consumului uman sau animal.

(6^6) Daca persoana impozabila care importa, achizitioneaza intracomunitar sau livreaza in tara bunurile prevazute la alin. (6^3) nu poate face dovada aplicarii cotei reduse de TVA de 9% in conditiile prevazute la alin. (6^3) – (6^5), se aplica cota de TVA de 24%, chiar daca pentru o livrare ulterioara se aplica cota redusa de 9% pentru acelasi bun.

(6^7) Cota redusa de TVA de 9% se aplica pentru livrarea, importul sau achizitia intracomunitara de suplimente alimentare notificate care se regasesc pe site-ul Ministerului Sanatatii sau pe cel al Institutului de Bioresurse Alimentare, in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti, cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului sanatatii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare predozate si cu Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare.

(6^8) In situatia in care se comercializeaza un pachet care cuprinde bunuri supuse atat cotei de TVA de 9%, cat si cotei de TVA de 24%, la un pret total, se aplica cota de TVA corespunzatoare fiecarui bun, in masura in care bunurile care compun pachetul pot fi separate, in caz contrar aplicandu-se cota standard de TVA de 24% la valoarea totala a pachetului. Se excepteaza bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor in conditiile prevazute la pct. 6 alin. (9) lit. a).

Exemplul 1: La vanzarea unui cos care are un pret total, care cuprinde atat produse alimentare, cat si bauturi alcoolice si produse cosmetice, se aplica cota de TVA aferenta fiecarui produs in parte.

Exemplul 2: La vanzarea unui aragaz, daca comerciantul ofera gratuit un pachet de spaghete, se considera ca acesta este acordat gratuit, in scopul stimularii vanzarilor, iar cota aplicabila pentru vanzarea aragazului este de 24%.

(6^9) In aplicarea art. 140 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant si de catering se intelege serviciile prevazute la pct. 14^2. Orice combinatie de bauturi alcoolice si nealcoolice indiferent de concentratia alcoolica este considerata bautura alcoolica. Pentru bauturile alcoolice servite la restaurant sau oferite in cazul serviciilor de catering se aplica cota de TVA de 24%, dar nu se considera ca are loc o livrare separata de bunuri, oferirea de bauturi alcoolice facand parte din serviciile de restaurant sau de catering.

Exemplu: Un restaurant care vinde si mancare pentru a fi servita in afara locatiei restaurantului nu este considerata prestare de servicii de restaurant, ci livrare de bunuri, dar pentru care aplica cota redusa de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele in care sunt servite alimentele sau bauturile nealcoolice, chiar daca contravaloarea acestora ar fi evidentiata separat pe bonul fiscal. In acest caz se considera ca livrarea alimentelor este livrarea principala care atrage dupa sine aceeasi cota de TVA livrarii caserolei sau a paharului, acestea fiind livrari accesorii, nu un scop in sine pentru client.”

 1. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul din anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

 

 1. Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”
 2. La punctul 6, alineatele (5) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(5) Cu maximum 7 zile si minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii in vigoare, lista cuprinzand preturile de vanzare cu amanuntul, cu numarul de inregistrare atribuit de autoritatea fiscala centrala, va fi publicata, prin grija antrepozitarului autorizat, a destinatarului inregistrat sau a importatorului autorizat, in doua cotidiene de mare tiraj. Cate un exemplar din cele doua cotidiene va fi depus la autoritatea fiscala centrala in ziua publicarii.

………………………………………………………………..

(10) In situatiile in care nu se pot identifica preturile de vanzare cu amanuntul pentru tigaretele provenite din confiscari, calculul accizelor se face pe baza accizei totale prevazute in anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.”

 1. La punctul 30^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) In scopul determinarii categoriei valorice in care se incadreaza produsele accizabile prevazute la nr. crt. 7, 9 si 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din achizitii intracomunitare sau din import, al caror pret de vanzare este exprimat in alta moneda decat lei, conversia in lei se realizeaza pe baza ultimului curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data la care intervine exigibilitatea accizei conform art. 211 din Codul fiscal, iar in cazul celor importate pe baza cursului de schimb valutar care reglementeaza calculul valorii in vama.”

 1. La punctul 30^1, alineatele (3) si (4) se abroga.
 2. La punctul 31, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(11) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de operatorul economic si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 31, alineatul (12) se abroga.
 2. Punctul 32^1 se abroga.
 3. La punctul 71, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Sumele datorate reprezentand accize se calculeaza in lei, dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru bere:

A = C x K x Q,

unde:

A = cuantumul accizei;

C = numarul de grade Plato;

K = acciza unitara, in functie de productia anuala, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

Q = cantitatea in hectolitri de bere sau cantitatea in hectolitri de baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice.

Gradul Plato reprezinta greutatea de zaharuri exprimata in grame, continuta in 100 g de extract primar. Prin extract primar se intelege solutia masurata la origine la temperatura de 20°/4° C aferenta berii, respectiv a bazei de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice.

Concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato, in functie de care se calculeaza si se vireaza la bugetul de stat accizele, este cea inscrisa in specificatia tehnica elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiecare sortiment de bere. In cazul produselor rezultate prin amestecul de baza de bere cu bauturi nealcoolice concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato in functie de care se calculeaza si se vireaza la bugetul de stat accizele este cea aferenta bazei de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice.

Concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato trebuie sa fie aceeasi cu cea inscrisa pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. In cazul amestecurilor de bere, pe eticheta de comercializare se va mentiona si concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato aferenta bazei de bere din amestec cu bauturi nealcoolice.

Abaterea admisa pentru concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato intre cea inscrisa pe eticheta si cea determinata in bere, respectiv baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;

 1. b) pentru vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si produse intermediare:

A = K x Q,

unde:

A = cuantumul accizei;

K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 2.2, 3.2 si 4 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

Q = cantitatea in hectolitri;

 1. c) pentru alcool etilic:

A = C x K x Q/100,

unde:

A = cuantumul accizei;

C = concentratia alcoolica exprimata in procente de volum;

K = acciza specifica, in functie de productia anuala realizata, prevazuta la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

Q = cantitatea in hectolitri;

 1. d) pentru tigarete:

Total acciza = A1 + A2,

in care:

A1 = acciza specifica;

A2 = acciza ad valorem;

A1 = K1 x Q1;

A2 = K2 x PA x Q2,

unde:

K1 = nivelul accizei specifice stabilit potrivit prevederilor art. 177 alin. (3) din Codul fiscal;

K2 = procentul legal care se aplica asupra pretului de vanzare cu amanuntul declarat, prevazut la art. 177 alin. (2) din Codul fiscal;

PA = pretul de vanzare cu amanuntul declarat;

Q1 = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 buc. tigarete;

Q2 = numarul de pachete de tigarete aferente lui Q1;

 1. e) pentru tigari si tigari de foi:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 buc. tigari;

K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

 1. f) pentru tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete si pentru alte tutunuri de fumat:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea in kg;

K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 8 si 9 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

 1. g) pentru produse energetice:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea exprimata in tone, 1.000 litri sau gigajouli;

K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 10 – 17 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.

Pentru gazul natural, determinarea continutului de energie furnizata se face in conformitate cu Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate angro, aprobat prin decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;

 1. h) pentru electricitate:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea de energie electrica activa exprimata in MWh;

K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.”

 1. La punctul 77, alineatele (9) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(9) Pentru tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodarii individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentratia alcoolica de 100% in volum, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din nivelul standard al accizei aplicat alcoolului etilic, prevazut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal.

………………………………………………………………..

(12) Pentru tuica si rachiurile destinate consumului propriu al gospodariei individuale realizate in sistem de prestari de servicii intr-un antrepozit fiscal de productie, acciza datorata bugetului de stat devine exigibila la momentul preluarii produselor din antrepozitul fiscal de productie. Beneficiarul prestatiei plateste acciza aferenta cantitatilor de tuica si rachiuri preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs/an cu concentratia alcoolica de 100% in volum destinata consumului propriu al unei gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din nivelul standard al accizei aplicate alcoolului etilic. Pentru cantitatea de produs preluata de gospodaria individuala care depaseste aceasta limita, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic.”

 1. La punctul 80, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) In cazul operatorilor economici care produc si/sau efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa carbune, cocs sau lignit si utilizeaza aceste produse, acciza devine exigibila la momentul utilizarii.”

 1. La punctul 85 alineatul (1^5), literele g) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“g) tutun prelucrat – o cantitate a carei valoare la pretul de vanzare cu amanuntul in cazul tigaretelor, respectiv la pretul de livrare in celelalte cazuri sa nu fie mai mica de 11.845.034 lei;

………………………………………………………………..

 1. l) antrepozitele fiscale autorizate in exclusivitate pentru a efectua operatiuni de distributie a bauturilor alcoolice si de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vanzarii la bordul navelor si aeronavelor – o cantitate a carei valoare la pretul de livrare sa nu fie mai mica de 473.801 lei.”
 2. La punctul 85, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(15) Locurile destinate producerii de produse energetice pentru care accizele se calculeaza numai pe baza accizei exprimate in echivalent lei/tona sau lei/1.000 kg, locurile destinate producerii combustibililor al caror cod tarifar se incadreaza la art. 206^16 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal, precum si locurile destinate imbutelierii gazului petrolier lichefiat vor fi dotate cu mijloace de masurare a masei.”

 1. La punctul 85, dupa alineatul (17) se introduc doua noi alineate, alineatele (18) si (19), cu urmatorul cuprins:

“(18) Locurile aferente operatorilor economici care constituie si mentin exclusiv stocurile de urgenta, conform Legii nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere, se autorizeaza ca un singur antrepozit fiscal de depozitare pentru fiecare operator economic in parte, indiferent de numarul locurilor de depozitare pe care acesta le detine.

(19) Pentru obtinerea autorizatiei, operatorii economici care constituie si mentin exclusiv stocurile de urgenta depun la autoritatea fiscala centrala o cerere potrivit modelului prevazut in anexa nr. 38. Cererea este insotita de documentul transmis operatorului economic de catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, din care rezulta produsele energetice si cantitatile de produse energetice care reprezinta stocurile de urgenta pe care acesta are obligatia sa le constituie si sa le mentina.”

 1. La punctul 98 subpunctul 98.1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de operatorul economic si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 98 subpunctul 98.1, alineatul (6) se abroga.
 2. La punctul 98 subpunctul 98.2, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(21) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de operatorul economic si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 98 subpunctul 98.2, alineatul (22) se abroga.
 2. La punctul 98 subpunctul 98.3, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(7) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de catre destinatarul inregistrat si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 98 subpunctul 98.3, alineatul (8) se abroga.
 2. La punctul 100, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de comerciantul expeditor si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 100, alineatul (4^1) se abroga.
 2. La punctul 106, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(12) Pentru celelalte tipuri de produse energetice calculul valorii accizei datorate se face pe baza densitatilor inscrise in registrul de densitati in momentul intocmirii facturii pro forma, recalculate la temperatura de 15 grade C, dupa cum urmeaza:

– acciza (lei/tona): 1.000 = acciza (lei/kg) x densitatea la 15 grade C (kg/litru) = acciza (lei/litru);

– cantitatea in kg: densitatea la 15 grade C = cantitatea in litri la 15 grade C;

– valoarea accizei = cantitatea in litri la 15 grade C x acciza (lei/litru).”

 1. La punctul 108, alineatele (8^1) si (8^6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(8^1) Cuantumul garantiei constituite de antrepozitarii autorizati pentru productie nu poate fi mai mic decat limitele prevazute mai jos:

 1. a) pentru productia de bere – 473.801 lei;
 2. b) pentru productia de bere realizata de micii producatori – 236.901 lei;
 3. c) pentru productia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizata de micii producatori – 9.476 lei;
 4. d) pentru productia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an – 11.845 lei;
 5. e) pentru productia de vinuri intre 5.001 hl si 10.000 hl pe an – 23.690 lei;
 6. f) pentru productia de vinuri peste 10.000 hl pe an – 47.380 lei;
 7. g) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, de maximum 5.000 hl pe an – 94.760 lei;
 8. h) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 5.000 hl pe an – 236.901 lei;
 9. i) pentru productia de produse intermediare de maximum 5.000 hl pe an – 118.450 lei;
 10. j) pentru productia de produse intermediare peste 5.000 hl pe an – 355.351 lei;
 11. k) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an – 23.690 lei;
 12. l) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 101 si 1.000 hl alcool pur pe an – 118.450 lei;
 13. m) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 1.001 si 5.000 hl alcool pur pe an – 473.801 lei;
 14. n) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an – 1.184.503 lei;
 15. o) pentru productia de alcool etilic realizata de micile distilerii – 1.185 lei;
 16. p) pentru productia de tutun prelucrat – 4.738.014 lei;
 17. q) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an – 1.184.503 lei;
 18. r) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, intre 10.001 tone si 40.000 tone – 4.738.014 lei;
 19. s) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, peste 40.000 tone – 9.476.027 lei;
 20. s) pentru productia de GPL – 47.380 lei;
 21. t) pentru productia exclusiva de biocombustibili si biocarburanti – 23.690 lei.

………………………………………………………………..

(8^6) Cuantumul garantiei maxime constituite de antrepozitarii autorizati se stabileste la nivelurile prevazute mai jos:

 1. a) pentru alcool etilic si bauturi alcoolice – 9.476.027 lei;
 2. b) pentru tutun prelucrat – 47.380.137 lei;
 3. c) pentru produse energetice – 71.070.206 lei.”
 4. La punctul 109, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Prevederile alin. (1) nu se aplica antrepozitarilor autorizati prevazuti la art. 206^23 alin. (3) din Codul fiscal.”

 1. La punctul 110 subpunctul 110.3, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(11) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de importator si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 110 subpunctul 110.3, alineatul (12) se abroga.
 2. La punctul 111, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romaniei pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate consumului uman, substantele admise pentru denaturarea acestuia, in concentratie la hectolitru de alcool pur, sunt cel putin doua din urmatoarele:

 1. a) pentru produsele cosmetice:
 2. dietilftalat (nr. CAS 84-66-2) 0,1 litri (chimic pur);
 3. ulei de menta 0,15 litri;
 4. ulei de lavanda 0,15 litri;
 5. benzoat de benzil (nr. CAS 120-51-4) 5 litri (chimic pur);
 6. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur);
 7. 1,2 propandiol (nr. CAS 57-55-6) 2 litri (chimic pur);
 8. tertbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
 9. benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
 10. b) pentru alte produse decat cele cosmetice:
 11. alcooli superiori 3 kg;
 12. violet de metil (nr. CAS 8004-87-3; C.I. 42535) 0,1 grame (chimic pur);
 13. monoetilenglicol (nr. CAS 107-21-1) 0,35 kilograme (chimic pur);
 14. salicilat de etil/metil (nr. CAS 118-61-6/nr. CAS 119-36-8) 0,06 kilograme (chimic pur);
 15. albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,35 grame (chimic pur);
 16. tertbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
 17. etil tertbutil eter (nr. CAS 637-92-3) 2 litri (chimic pur);
 18. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur).

(4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat produselor cosmetice nu pot fi utilizate formula de denaturare care cuprinde doar uleiul de lavanda si uleiul de menta si formula de denaturare care cuprinde doar uleiul de menta si 1,2 propandiol, iar pentru alcoolul etilic destinat altor produse decat cele cosmetice nu poate fi utilizata formula de denaturare care cuprinde doar albastrul de metilen si violetul de metil.”

 1. La punctul 113 subpunctul 113.1.1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Scutirea de la plata accizelor prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal nu se acorda in urmatoarele situatii:

 1. a) in situatia in care, in cadrul activitatilor pe care le desfasoara, operatorii economici utilizeaza aeronavele pe care le detin pentru uzul gratuit al propriilor angajati, respectiv pentru prestarea de servicii de transport aerian fara titlu oneros;
 2. b) in cazul aeronavelor inchiriate sau detinute in leasing, in situatia in care detinatorul, respectiv utilizatorul nu asigura el insusi in mod direct si cu titlu oneros serviciile de transport aerian.”
 3. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Scutirea de la plata accizelor prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu se acorda in urmatoarele situatii:

 1. a) in situatia in care, in cadrul activitatilor pe care le desfasoara, operatorii economici utilizeaza navele pe care le detin pentru uzul gratuit al propriilor angajati, respectiv pentru prestarea de servicii de transport naval fara titlu oneros;
 2. b) in cazul navelor inchiriate sau detinute in leasing, in situatia in care detinatorul, respectiv utilizatorul nu asigura el insusi in mod direct si cu titlu oneros serviciile de transport naval.”
 3. La punctul 113 subpunctul 113.1.2 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) persoana care detine certificat de autorizare pentru navigatie sau persoana care detine dreptul de folosinta a navei sub orice forma. Prin certificat de autorizare pentru navigatie se intelege orice document care atesta ca nava este luata in evidenta autoritatilor competente din Romania ori din statul in care aceasta este inregistrata;”.

 1. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, alineatele (12) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(12) Livrarea din antrepozitele fiscale catre nave a combustibilului pentru navigatie se face numai dupa depunerea la antrepozitul fiscal de catre beneficiarul scutirii prevazut la alin. (2) lit. b) a urmatoarelor documente:

 1. a) copia de pe atestatul de bord sau, dupa caz, a carnetului de ambarcatiune, in cazul operatorilor economici din Romania;
 2. b) copia de pe certificatul de autorizare pentru navigatie a navei care urmeaza a fi aprovizionata sau, dupa caz, orice alt document care atesta ca nava este luata in evidenta autoritatilor competente din Romania ori din statul in care aceasta este inregistrata;
 3. c) declaratia pe propria raspundere a administratorului sau a reprezentantului legal cu privire la utilizarea combustibilului pentru navigatie achizitionat in regim de scutire de la plata accizelor.

………………………………………………………………..

(14) Livrarea combustibilului pentru navigatie din antrepozitele fiscale catre operatorii economici prevazuti la alin. (2) se face numai dupa marcarea si colorarea acestuia potrivit prevederilor pct. 113.10.”

 1. La punctul 113 subpunctul 113.3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct.”

 1. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (4^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4^1) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de operatorul economic si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (4^2) se abroga.
 2. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (16^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(16^1) Autoritatea fiscala teritoriala va analiza documentatia depusa de operatorul economic si va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin intocmirea unui proces-verbal in care se inscriu in mod distinct motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum si cuantumul accizelor aprobate la restituire si prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire.”

 1. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (16^2) se abroga.
 2. La punctul 113, subpunctul 113.10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“113.10. (1) Scutirile directe de la plata accizelor pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) din Codul fiscal se acorda cu conditia ca aceste produse sa fie marcate potrivit prevederilor alin. (2) – (5).

(2) Pentru marcarea motorinei se utilizeaza marcatorul solvent yellow 124 – identificat in conformitate cu indexul de culori, denumit stiintific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilina.

(3) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de motorina.

(4) Pentru colorarea motorinei se utilizeaza colorantul solvent blue 35 sau echivalent.

(5) Nivelul de colorare este de 5 mg +/- 10% de colorant pe litru de motorina.

(6) Marcarea si colorarea motorinei pe teritoriul Romaniei se realizeaza in antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscala, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Responsabilitatea marcarii si colorarii motorinei la nivelurile si cu substantele prevazute la alin. (2) – (5), precum si a omogenizarii marcatorului si colorantului in masa de produs finit revine antrepozitarului autorizat.

(7) Marcarea si colorarea motorinei provenite din achizitii intracomunitare si destinate utilizarii intr-un scop scutit se realizeaza in statul membru de expeditie. Responsabilitatea marcarii si colorarii motorinei la nivelurile si cu substantele prevazute la alin. (2) – (5), precum si a omogenizarii marcatorului si colorantului in masa de produs finit revine destinatarului inregistrat din Romania.”

 1. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, anexele nr. 31^1, 31^2 si 38^1 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 2, 3 si 4 la prezenta hotarare.

 

 1. Titlul IX^2 “Contributii sociale obligatorii”
 2. Dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

ART. 296^20

(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:

 1. a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
 2. b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind, venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
 3. c) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
 4. d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 – 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;
 5. e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
 6. f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
 7. g) femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara, lunar.

 

Norme metodologice:

31^1. In cazul persoanelor prevazute la art. 296^20 alin. (1) din Codul fiscal, care nu se mai incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si care realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza contributia incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care nu mai indeplinesc conditiile de exceptare de la plata. Baza de calcul se stabileste lunar, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal pentru care se datoreaza contributia.”

 

 1. Dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 36, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

ART. 296^25 […]

(4^1) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. i), stabilirea obligatiilor anuale de plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296^22 alin. (2^1) si (2^2), se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala prevazuta la art. 84 alin. (7^1).

 

Norme metodologice:

 1. Pentru stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296^22 alin. (2^1) si (2^2) din Codul fiscal se determina baza anuala de calcul ca suma a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate. Baza anuala de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni.

Daca baza anuala de calcul este mai mare decat plafonul maxim, organul fiscal stabileste, prin decizia anuala, contributia anuala datorata calculata prin aplicarea cotei individuale asupra plafonului maxim.

Contributia anuala datorata se aloca venitului corespunzator fiecarei surse, proportional cu ponderea in baza anuala de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecarei surse, in vederea acordarii deducerii potrivit prevederilor titlului III <<Impozitul pe venit>>.”

 

 1. Titlul IX^3

“Impozitul pe constructii”

 1. La punctul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

Cota de impozitare si baza impozabila

ART. 296^35

(1) Incepand cu anul 2015, impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34, din care se scade:

 1. a) valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;
 2. b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;
 3. c) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

 

Norme metodologice:

“4. a) din valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea cladirilor prevazute la art. 250 din Codul fiscal, cu exceptia celor aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;”.

 

 1. La punctul 4, litera c) se abroga.
 2. Punctul 5 se abroga.

ART. II

In cadrul reglementarilor punctelor date in aplicarea prevederilor titlului III “Impozitul pe venit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagmele “pe baza contabilitatii in partida simpla” si “pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla” se inlocuiesc cu sintagma “pe baza datelor din contabilitate”.

ART. III

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iunie 2015.

ART. IV

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close