Modificarea si completarea OMFP nr. 664/2012

feature photo

 

In M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015 a fost publicat OMFP nr. 564/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. Dupa articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 7^2

Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala este prevazuta in anexa nr. 9.”

 1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

Anexele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezentul ordin.”

 1. In anexa nr. 1, la punctul II articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Datele in care au loc sedintele Comisiei se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, dupa fiecare sedinta a Comisiei, pentru luna urmatoare.”

 1. In anexa nr. 1, la punctul II articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

(1) Directia de specialitate va pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu cel putin doua zile lucratoare inaintea sedintei, ordinea de zi, documentatiile aferente si nota de prezentare, ordinea de zi fiind afisata si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, cu respectarea termenului prevazut mai sus.”

 1. In anexa nr. 1, la punctul II articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Pe ordinea de zi se inscriu numai solicitarile cu documentatii complete, care au fost depuse la registratura Ministerului Finantelor Publice, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data sedintei Comisiei.”

 1. In anexa nr. 1, la punctul II articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Directia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la entitati, cat si de la alti operatori economici sau alte institutii ale statului. In aceste situatii, Comisia amana luarea oricarei decizii pana la primirea documentelor, declaratiilor sau informatiilor solicitate.”

 1. In anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

“e^1) actionarii semnificativi/asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, precum si administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii au obligatia sa depuna cate o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali la entitati care au desfasurat/desfasoara activitate de schimb valutar fara autorizatie de schimb valutar/cod statistic in ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;”.

 1. In anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Nu se acorda autorizatie de schimb valutar in cazul in care:

 1. a) entitatile inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul general consolidat, conform certificatului de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
 2. b) impotriva reprezentantilor legali, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru o infractiune savarsita cu intentie, la care a fost aplicata pedeapsa cu inchisoarea si pentru care nu a intervenit reabilitarea in Romania ori intr-un stat strain;
 3. c) administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, au fost condamnati pentru spalare de bani, terorism ori finantarea terorismului, atat pe plan intern, cat si international. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, se va lua in considerare inclusiv situatia in care persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infractiunile mentionate anterior;
 4. d) actionarii semnificativi/asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, precum si administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali ai unei entitati a carei autorizatie de schimb valutar a fost anulata sau revocata de Comisie in ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani incepe sa curga de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au ramas definitiva/definitive in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive;
 5. e) entitatea, asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, actionarii semnificativi si reprezentantii legali ai acestora au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara, fapte care se regasesc in cazierul fiscal;
 6. f) actionarii semnificativi/asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, precum si administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali la entitati care au desfasurat/desfasoara activitate de schimb valutar fara autorizatie de schimb valutar/cod statistic potrivit constatarilor facute de organele de control competente in ultimii 5 ani anteriori datei solutionarii cererii de autorizare.”
 7. In anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) In sensul alin. (2) lit. a) nu se considera obligatii de plata restante daca:

 1. a) operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, iar suma obligatiilor de plata este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;
 2. b) in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent operatorul economic are inscrise obligatii de plata, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide si exigibile pe care acesta le are de incasat de la autoritatile contractante;
 3. c) in certificatul de atestare fiscala sau alt document emis de organul fiscal competent operatorul economic nu are inscrise obligatii de plata, dar are inscrise mentiuni cum ar fi esalonare/amanare/plan de reorganizare, aprobat, in curs de derulare;
 4. d) obligatiile sunt stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. e) obligatiile sunt cuprinse in titluri executorii pentru care s-a dispus suspendarea executarii silite potrivit legii.”
 6. In anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) In vederea verificarii indeplinirii conditiei prevazute la alin. (2) lit. a), certificatul de atestare fiscala al operatorului economic, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante existente in evidentele fiscale, se solicita organului fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de catre directia de specialitate. Solicitarea eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si transmiterea acestuia se pot efectua si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform procedurii prevazute in anexa nr. 9 la ordin.

(3^2) Verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alin. (2) lit. e) se face de catre persoana desemnata din cadrul directiei de specialitate in baza accesului direct la informatiile privind cazierul fiscal al entitatii, asociatilor care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, actionarilor semnificativi si reprezentantilor legali ai entitatii care solicita autorizarea, cuprinse in cazierul fiscal national gestionat de Ministerul Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 1. In anexa nr. 2, la capitolul V, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot desfasura activitati de schimb valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul si in incinta punctelor de schimb valutar.”

 1. In anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24 alineatul (2), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“j) aplicarea masurii de suspendare a activitatii din punctul de schimb valutar pentru incalcarea prevederilor legale in vigoare de cel putin doua ori intr-un interval de 12 luni consecutive, inclusiv a masurilor de suspendare a activitatii in punctul de lucru dispuse in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

 1. In anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24 alineatul (2), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:

“o) desfasurarea activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in afara incintei punctelor de schimb valutar;”.

 1. In anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Comisia poate dispune revocarea autorizatiei de schimb valutar emise in favoarea unei entitati si a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, in situatia in care entitatea in cauza este sanctionata prin revocarea/suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar si continua sa desfasoare activitate de schimb valutar dupa data comunicarii deciziei de revocare/suspendare a codului statistic al punctului de schimb valutar pentru care s-a dispus una dintre aceste masuri.”

 1. In anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 25, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

“(6) Directia de specialitate solicita ori de cate ori este necesar Inspectoratului General al Politiei Romane si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor rezultatele actiunilor de control intreprinse la entitatile care desfasoara activitate de schimb valutar, cu privire la situatiile in care au fost constatate fapte care reprezinta incalcari ale prevederilor prezentului ordin.

(7) Organele cu atributii in ceea ce priveste controlul functionarii si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor, potrivit legii, au obligatia de a instiinta Comisia cu privire la suspendarea activitatii in punctele de lucru ale entitatilor autorizate sa desfasoare activitati de schimb valutar, dispusa in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 1. In anexa nr. 3, punctul I subpunctul 1, literele m) si n) se abroga.
 2. Dupa anexa nr. 8 se introduce o noua anexa, anexa nr. 9, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, cererile pentru obtinerea autorizatiilor de schimb valutar si/sau inregistrarea punctului de schimb valutar depuse la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, aflate in curs de analiza, se solutioneaza potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. III

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 20 mai 2015.

ART. IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 664/2012)

 

PROCEDURA

pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala

 

ART. 1

Scop

Procedura stabileste etapele si regulile pentru solicitarea si primirea de catre directia de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice (MFP) a certificatului de atestare fiscala in format electronic, denumit in continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 2

Domeniu de aplicare

(1) Procedura se aplica pentru solicitarile de obtinere a autorizatiei pentru activitati de schimb valutar.

(2) Procedura se aplica de catre directia de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul MFP, respectiv Directia generala management al domeniilor reglementate specific, denumita in continuare directie de specialitate, si de catre organele fiscale competente in eliberarea CAF-ului, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumite in continuare organe fiscale.

ART. 3

Solicitarea eliberarii CAF

(1) Dupa analiza solicitarilor de obtinere a autorizatiei pentru activitati de schimb valutar, care au fost depuse la registratura MFP, cu cel putin 10 (zece) zile lucratoare inainte de data sedintei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar si pentru care documentatiile sunt complete, in termen de o zi, titularul lucrarii solicita persoanei desemnate din cadrul directiei de specialitate sau inlocuitorului acesteia sa solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul care solicita acordarea autorizatiei.

(2) Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnata in acest scop, denumita in continuare expeditor, acceseaza portalul Intranet MFP, macheta “Cerere de eliberare a CAF”, completand-o cu urmatoarele informatii:

 1. a) denumirea directiei de specialitate: “Directia generala management al domeniilor reglementate specific”;
 2. b) motivul solicitarii: “autorizare pentru activitati de schimb valutar”;
 3. c) codul de identificare fiscala [CIF] al contribuabilului pentru care se solicita CAF-ul;
 4. d) denumirea/numele si prenumele contribuabilului pentru care se solicita CAF-ul;
 5. e) numarul si data de inregistrare la MFP a cererii de autorizare a contribuabilului;
 6. f) temeiul legal in baza caruia se solicita CAF-ul;
 7. g) adresa de posta electronica a contribuabilului pentru care se solicita CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;
 8. h) adresa de posta electronica a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;
 9. i) numele si prenumele expeditorului, functia si denumirea postului.

(3) Informatiile completate in macheta sunt directionate automat de catre sistemul informatic prin posta electronica interna catre organul fiscal, ca mesaj cu subiectul “Cerere de eliberare a CAF pentru {CIF}”, conform anexei A.

(4) Mesajul este directionat conform datelor de arondare fiscala a contribuabililor existente in baza de date CIF.

ART. 4

Emiterea

In baza cererii primite pe aceasta cale, organul fiscal procedeaza astfel:

 1. a) tipareste mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de expeditor si il inregistreaza;
 2. b) verifica respectarea tuturor conditiilor de eliberare a CAF-ului;
 3. c) emite CAF-ul in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. d) asigura semnarea CAF-ului de catre conducatorul organului fiscal;
 5. e) aplica stampila pe CAF;
 6. f) transpune CAF-ul, fara semnatura si stampila, intr-un fisier electronic de tip pdf.

ART. 5

Transmiterea

(1) CAF-ul in fisier de tip pdf se transmite de persoana desemnata de catre organul fiscal, prin posta electronica interna, la adresa de posta electronica a expeditorului si la adresa de posta electronica a contribuabilului si se ataseaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Mesajul transmis la adresa de posta electronica a expeditorului, al carui continut este prezentat in anexa B, are ca subiect “Certificat de Atestare Fiscala pentru {CIF}” si are atasat CAF-ul.

(3) Mesajul transmis la adresa de posta electronica a contribuabilului, al carui continut este prezentat in anexa C, are ca subiect “Certificat de Atestare Fiscala pentru {CIF}” si are atasat CAF-ul.

ART. 6

Responsabilitati

(1) In cadrul directiei de specialitate, persoana desemnata cu aplicarea prezentei proceduri realizeaza un jurnal electronic cu toate perechile de mesaje ce insotesc solicitarile/emiterile de CAF-uri folosind optiunea de arhivare selectiva specifica sistemului de posta electronica.

(2) Persoana desemnata de catre organul fiscal are raspunderea verificarii conformitatii si autenticitatii datelor din mesajele electronice adresate expeditorului si contribuabilului cu cele inscrise in CAF tiparit, semnat de conducatorul organului fiscal si arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

(3) Secretariatul organului fiscal sau o persoana desemnata de conducerea organului fiscal si secretariatul directiei de specialitate arhiveaza toate mesajele care insotesc solicitarile/emiterile de CAF folosind optiunea de arhivare selectiva specifica sistemului de posta electronica.

(4) In situatia in care apar incidente in functionarea sistemului informatic, acestea se anunta de catre persoana care le-a sesizat, imediat, serviciului de suport tehnic din cadrul Directiei generale de tehnologia informatiei, conform procedurii in vigoare.

(5) Incidente de alta natura se raporteaza, dupa caz, directiei de specialitate sau organului fiscal.

ART. 7

Anexe

Anexele A – C fac parte integranta din prezenta procedura.

 

ANEXA A

 

Continutul mesajului care constituie cererea expeditorului de eliberare a certificatului de atestare fiscala

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generala management al domeniilor reglementate specific

 

Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala

Ca urmare a cererii de autorizare pentru activitati de schimb valutar inregistrata la Ministerul Finantelor Publice sub numarul ….. din data de …. a contribuabilului cu denumirea/numele si prenumele ……………………, CIF ……….., avand adresa de posta electronica …., in temeiul art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne transmiteti certificatul de atestare fiscala al acestuia.

 

Numele si prenumele expeditorului ………………..

Functia expeditorului …………………………..

Denumirea postului expeditorului …………………

 

ANEXA B

 

Continutul mesajului care insoteste certificatul de atestare fiscala transmis de organul fiscal catre directia de specialitate

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Denumirea organului fiscal ………………….

 

Catre

Directia generala management al domeniilor reglementate specific

 

Ca urmare a cererii dumneavoastra, intocmita ca urmare a cererii de autorizare pentru activitati de schimb valutar inregistrate sub numarul ….. din data de …., a contribuabilului cu denumirea/numele si prenumele ……………………. CIF …………………, inregistrata la organul fiscal sub numarul ……………. din data de …………., va transmitem atasat certificatul de atestare fiscala.

Atest ca datele inscrise in fisierul atasat sunt autentice si identice cu cele inscrise in certificatul de atestare fiscala tiparit, semnat de conducatorul organului fiscal si arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

Numele si prenumele persoanei desemnate de organul fiscal ……………

Functia persoanei desemnate de organul fiscal ………………………

Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal …………….

 

ANEXA C

 

Continutul mesajului care insoteste certificatul de atestare fiscala transmis de organul fiscal catre contribuabilul care a solicitat autorizarea pentru activitati de schimb valutar

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Denumirea organului fiscal ………………….

 

Catre

Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului ………………….

CIF …………………….

 

Ca urmare a solicitarii Directiei generale management al domeniilor reglementate specific, inregistrata la organul fiscal sub nr. ………… din data de …………, de eliberare a certificatului de atestare fiscala, in vederea autorizarii pentru activitati de schimb valutar, ca urmare a cererii dumneavoastra de autorizare, inregistrata sub numarul ….. din data de …., va transmitem atasat, pentru informare, certificatul de atestare fiscala, astfel cum a fost transmis si directiei solicitante.

Certificatul de atestare fiscala atasat poate fi folosit numai in cadrul procedurii de autorizare pentru activitati de schimb valutar.

Atest ca datele inscrise in fisierul atasat sunt autentice si identice cu cele inscrise in certificatul de atestare fiscala tiparit, semnat de conducatorul organului fiscal si arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

Numele si prenumele persoanei desemnate de organul fiscal ……………..

Functia persoanei desemnate de organul fiscal ………………………..

Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal ………………

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close