Calendarul obligatiilor fiscale: 25 iunie 2015

feature photo

 

 

 

 

 

 

Data Obligația Categorii de contribuabili
25 Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri/servicii

Formular 390 pentru luna precedentă

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 care au efectuat livrări, achiziții, prestări intracomunitare de bunuri și/sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea a intervenit în luna de raportare
25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263/2010
25 Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

Formular 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
25 Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferent trimestrului II 2015 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare
25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate aferentă trimestrului II 2015 Întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoane care realizează venituri din profesii libere, persoanele

care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală (la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor

din evidenţa contabilă în partidă simplă), persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti
25 Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153. Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada fiscală luna. Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul. Semestrial, conform aprobării (dacă efectuează operațiuni impozabile

pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru). Anual, conform aprobării (dacă efectueazã operațiuni impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

25 Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiuni a căror exigibilitate ia naștere în luna precedentă (numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei)

Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, care au efectuat în luna precedentă achiziții intracomunitare de bunuri pentru care sunt înregistrate conform art. 1531, mijloace de transport noi, second-hand pentru care se datoreaza taxa în Romania și/sau produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 sau alte operațiuni pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6)
25 Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Formular 394 pentru perioada fiscală precedentă

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România pentru toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România
25 Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA sau ale căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată și care au obligația ajustării TVA
25 Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări/prestări și/sau achiziții de bunuri/servicii pentru care sunt obligate la plata TVA
25 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

–               Calcularea şi virarea pentru luna precedentă a impozitului pe venitul din salarii şi din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă

a impozitului pe venit, precum și a contribuţiilor sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau plătitor de venituri, precum şi angajatorii nerezidenţi înregistraţi în scopuri de asigurări sociale în România sau angajaţii angajatorilor nerezidenţi care au încheiat un acord privind contribuţiile sociale cu angajatorii lor, cu excepția următoarelor categorii care depun declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a unei persoane şi nu s-a beneficiat de

Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):

– Microîntreprinderi, asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial,

persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice, care în anul anterior au avut

un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

– Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până

la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3

– Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă

25 Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I pentru anul 2015 Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I pentru anul 2015
25 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 privind:

 

 

 

 

 

– Calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă

 

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

 

 

– Accizele pentru luna precedentă

 

Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile

Orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă

 

– Declararea impozitului pe ţiţeiul din producţia internă pentru luna precedentă

 

Persoana juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică/fizică română/străină în cursul lunii mai 2015

 

– Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende

 

Rezidentul care plăteşte un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal către un nerezident în cursul lunii mai 2015

 

– Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

 

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, care nu au angajat persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi și au optat să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap

 

– Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

 

 

Operatorii de transport de energie electrică și gaze naturale, precum și operatorii economici distribuitori de energie electrică și gaze naturale, licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

– Calcularea, declararea și plata lunară a impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural

 

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiaşi grup de interes economic, care desfășoară următoarele activități: exploatare forestieră, extracția cărbunelui superior, extracția cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, extracția altor minereuri metalifere neferoase și alte activități extractive, precum și operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menționate

 

 

– Calcularea, declararea și plata lunară a impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor

naturale, altele decât gazele naturale

 

 

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona contiguă și/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră

 

– Calcularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale

 

 

Persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar produse din tutun prelucrat

Persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri, produse intermediare

 

 

– Declararea și plata contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Persoanele juridice care realizează încasări din activiţăti publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice

25 Depunerea Declaraţiei şi plata obligaţiilor la Fondul de Mediu privind:

– Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase și neferoase (inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării) obținute de către generatorul deşeurilor

 

 

– Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă

 

 

– Taxele datorate de operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile

 

– Contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu introduse pe piața națională de către operatorii economici

 

 

– Contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/ sau a materialelor lemnoase obținute

 

– Taxa de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri

 

 

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor (sumele se reţin prin stopaj la sursă de către aceştia)

 

 

 

Operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

 

Operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile

 

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanțe chimice periculoase pentru mediu

 

 

 

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

 

 

Operatorii economici care introduc pe piața națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunara a cantităților de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piata nationala și a cantităților

de deșeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantităţile de anvelope uzate gestionate

Operatorii economici prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv art. 9 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 196/2005
25 Depunerea Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale pentru luna precedentă Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care obţin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială,

din drepturi de autor şi drepturi conexe sau din desfăşurarea activităţii în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru luna precedentă Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru luna în curs Asiguraţii care au încheiat opţional un contract cu CNPP
25 Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Formular 097

 

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153, şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare

Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile care au depăşit plafonul în perioada fiscală anterioară

Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă la aplicarea sistemului

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close