Calendarul obligațiilor fiscale: 25 august 2015

feature photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Obligația fiscală Categorii de contribuabili
25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

 

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti

 

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

 

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263/2010

 

25 Depunerea Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale pentru luna precedentă

 

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care obţin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, din drepturi de autor şi drepturi conexe sau din desfăşurarea activităţii în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil

 

25 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 privind:

–              Calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă

 

 

–              Accizele pentru luna precedentă

 

 

–              Declararea impozitului pe ţiţeiul din producţia internă pentru luna precedentă

 

–              Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende

 

–              Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

–              Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

 

 

 

 

 

 

–              Calcularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–              Declararea și plata contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–              Declararea și plata contribuţiilor trimestriale pentru medicamente, conform O.U.G. nr. 77/2011

 

 

 

 

 

 

 

–              Calcularea, declararea și plata lunară a impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural

 

 

–              Calcularea, declararea și plata lunară a impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

 

 

 

 

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

 

Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile

Orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă

 

Persoana juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică/fizică română/străină în cursul lunii iulie 2015

Rezidentul care plăteşte un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul fiscal către un nerezident în cursul lunii iulie 2015

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, care nu au angajat persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi și au optat să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap

Operatorii de transport de energie electrică și gaze naturale, precum și operatorii economici distribuitori de energie electrică și gaze naturale, licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiaşi grup de interes economic, care desfășoară următoarele activități: exploatare forestieră, extracția cărbunelui superior, extracția cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, extracția altor minereuri metalifere neferoase și alte activități extractive, precum și operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menționate

 

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona contiguă și/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră

 

 

Persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar produse din tutun prelucrat

 

 

Persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri, produse intermediare

Persoanele juridice care realizează încasări din activiţăti publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice

 

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora

 

 

25 Depunerea Declaraţiei şi plata obligaţiilor la Fondul de Mediu privind:

–              Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase și neferoase (inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării) obținute de către generatorul deşeurilor

–              Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă

 

–              Taxele datorate de operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile

–              Contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu introduse pe piața națională de către operatorii economici

–              Contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute

–              Taxa de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri

 

 

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor (sumele se reţin prin stopaj la sursă de către aceştia)

 

 

Operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

 

Operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile

 

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanțe chimice periculoase pentru mediu

 

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

 

 

Operatorii economici care introduc pe piața națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunară a cantităților de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piața națională și a cantităților de deșeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitățile de anvelope uzate gestionate Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv art. 9 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 196/2005

 

 

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru luna în curs Asiguraţii care au încheiat opţional un contract cu CNPP

 

 

 

25 Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

Formular 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

 

 

25 Depunerea Decontului de TVA

Formular 300

 

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153. Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada fiscală luna. Trimestrial, pentru

persoanele impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul. Semestrial, conform aprobării (dacă efectuează operațiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru). Anual, conform

aprobării (dacă efectuează operațiuni impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

25 Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiuni a căror exigibilitate ia naștere în luna precedentă (numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei)

Formular 301

 

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, care au efectuat în luna precedentă achiziții intracomunitare de bunuri pentru care sunt înregistrate conform art. 1531, mijloace de transport noi, second-hand pentru care se datoreaza taxa în Romania și/sau produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art.

1531 sau alte operațiuni pentru care sunt

persoanele obligate la plata taxei conform

art. 150  alin. (2) – (6)

 

25 Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Formular 394 pentru perioada fiscală precedentă

 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România pentru toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România

 

25 Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA

Formular 307

 

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA sau ale căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

 

 

25 Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări/prestări și/sau achiziții de bunuri/servicii pentru care sunt obligate la plata TVA

 

 

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru luna precedentă Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

25 Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri/servicii

Formular 390 pentru luna precedentă

 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 care au efectuat livrări, achiziții, prestări intracomunitare de bunuri și/sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea a intervenit în luna de raportare

 

25 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

–          Calcularea şi virarea pentru luna precedentă a impozitului pe venitul din salarii şi din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, precum și a contribuţiilor sociale aferente

 

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau de plătitor de venituri, precum şi angajatorii nerezidenţi înregistraţi în scopuri de asigurări sociale în România sau angajaţii angajatorilor nerezidenţi care au încheiat un acord privind contribuţiile sociale cu angajatorii lor, cu excepția următoarelor categorii care depun declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul trimestrului

nu a încetat calitatea de asigurat a unei persoane):

–      Microîntreprinderi, asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial,

persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice, care în anul anterior au avut

un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

–      Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la

100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

–      Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă

 

25 Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Formular 097

 

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153, şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare

Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile care au depăşit plafonul în perioada fiscală anterioară

Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă la aplicarea sistemului

 

Agenda obligațiilor fiscale poate fi consultată integral în Curierul fiscal nr. 6/2015 care poate fi achiziționat în format tipărit


sau abonandu-va la revista in format electronic pe

.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close