MFP a elaborat procedura de aplicare pentru Decizia Comisiei fiscale centrale privind formularul 602

În Monitorul Oficial nr. 879 din 24 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 837/2015, precum și a modelului și conținutului formularului 602 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor”.

Principalele prevederi
– procedura se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, potrivit dispozițiilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 837/2015, cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 29621 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
– persoanele fizice care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor sunt:
a) persoanele fizice, indiferent de cetățenie și de domiciliul stabil sau reședință, care dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligația de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituția competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;
b) persoanele fizice, indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și care nu beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.
– pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 4 depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, însoțită de documente care atestă faptul că se încadrează în una din situațiile menționate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close