A fost publicat Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085)

feature photo

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 8 iulie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) “Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Din cuprins:

Formularul (085) “Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

– un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei impozabile care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), dar care optează pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

Caseta “Cod de înregistrare în scopuri de TVA” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secțiunea II “Reprezentare prin împuternicit” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal.

Rândul “Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului.

Rândul “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Secțiunea III “Opțiunea privind aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” se bifează de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (10) din Codul fiscal, ca locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.

Secțiunea IV “Încetarea opțiunii privind aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” se bifează de către persoanele impozabile care au aplicat cel puțin doi ani calendaristici prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal și care urmează să aplice prevederile art. 278 alin. (8) din Codul fiscal.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close