Buletin Legislativ – Protectia consumatorilor – Tuca Zbarcea Asociatii – 31 mai 2022

Protecția consumatorilor

 1. Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
 2. Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

Transpunerea în legislația națională a pachetului legislativ privind „Noile avantaje pentru consumatori”

Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor („OUG nr. 58/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456 din data de 6 mai 2022. Actul a intrat în vigoare de la data de 28 mai 2022.

Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare („HG nr. 686/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 520 din data de 26 mai 2022. Actul a intrat în vigoare de la data de 28 mai 2022, cu excepția unui număr redus de prevederi care vor intra în vigoare la data de 5 iunie 2022, așa cum sunt acestea menționate mai jos.

 1. Transpunerea Directivei Omnibus în legislația națională
 • OUG nr. 58/2022 și Hotărârea nr. 686/2022 transpun prevederile Directivei UE 2161/2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii Europene în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme („Directiva Omnibus”), actul normativ european ce are ca obiectiv îmbunătățirea și modernizarea cadrului legal european  de protecție a consumatorilor în relația cu profesioniștii, cunoscut și ca pachetul legislativ al Uniunii Europene „New Deal for Consumers”.
 • OUG nr. 58/2022 modifică, respectiv completează următoarele acte normative:
 • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori („Legea nr. 193/2000”);
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor („Legea nr. 363/2007”);
 • Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG nr. 34/2014”).
 • Hotărârea 686/2022 modifică, respectiv completează Hotărârea nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare („HG nr. 947/2000”).
 1. Principalele prevederi ale OUG nr. 58/2022
 2. Modificările aduse prin OUG nr. 58/2022 sunt semnificative, printre aspectele vizate numărându-se:
 • Noi comportamente comerciale calificate ca incorecte;
 • Sancțiuni mult mai dure pentru comercianți (inclusiv sancțiuni procent de până la 4% din cifra de afaceri) și termene de prescripție largi sau chiar imprescriptibilitatea pentru formularea unei acțiuni in instanță pentru constatarea existentei clauzelor abuzive;
 • Dublul standard – acțiune înșelătoare;
 • Noi reguli pentru comercializarea de produse și servicii online și pentru conținutul digital;
 • Cerințe suplimentare de informare pentru contractele la distanță și contractele încheiate pe piețele online (care vizează conformitatea conținutului digital/ serviciului digital);
 • Clauzele abuzive în contractele cu consumatorii;
 • Introducerea cazierului comercial:
 • Cazierul comercial reprezintă fişa de evidenţă în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („ANPC”) consemnează faptele şi sancţiunile aplicate operatorilor economici prin documentele de control;
 • Astfel, pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor, operatorii economici sancţionaţi pentru abaterile din domeniul protecţiei consumatorilor vor fi consemnaţi în cazier comercial pentru o perioadă de 3 ani de la întocmirii documentului de control.
 • Anularea documentului de control de către instanţa de judecată conduce la radierea sancţiunii din cadrul cazierului comercial.
 • Constituirea unei comisii la nivel ANPC având ca scop analizarea documentelor de control şi stabilirea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 193/2000, Legea nr. 363/2007 și OUG nr. 34/2014.
 1. Măsuri de protecție sporită pentru consumatori împotriva clauzelor abuzive în contractele încheiate cu profesioniștii:

Principalele modificări și completări aduse Legii nr.193/2000:

 • În cazul în care organele de control constată utilizarea unor contracte de adeziune care conțin clauze abuzive, acestea vor solicita instanței să dispună încetarea utilizării clauzelor abuzive (pe lângă modificarea contractelor, cum se prevedea în legislația anterioară);
 • Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive într-un contract, pe lângă obligarea profesionistului să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, poate obliga profesionistul și să publice pe site-ul propriu hotărârile judecătorești rămase definitive;
 • ANPC va publica pe site-ul oficial hotărârile judecătoreşti definitive, în termen de 45 de zile;
 • Asociațiile de consumatori pot publica pe site-ul oficial, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, hotărârile judecătorești definitive, în situațiile în care acestea au avut calitate procesuală sau speța supusă judecății se află în domeniul pentru care a fost constituită asociația de consumatori;
 • Modificări procedurale:
 • Formularea unei acțiuni în constatarea existenţei clauzelor abuzive este imprescriptibilă (prin derogare de la prevederile Codului civil);
 • Prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă (art. 713 alin. (2)), instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist şi un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv; o astfel de contestație la executare este imprescriptibilă;
 • Prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă (art. 719 alin. (2) şi (3)), atunci când se solicită suspendarea executării silite, consumatorii sunt exceptaţi de la plata unei cauţiuni atunci când fac dovada faptului că veniturile lunare nu depăşesc valoarea cumulată a două salarii minime pe economie;
 • Instanţa are obligaţia de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale de îndată ce dispune de elementele de drept şi de fapt necesare în acest sens. Atunci când consideră că o astfel de clauză este abuzivă, instanţa nu o aplică, exceptând cazul în care consumatorul se opune.
 • Majorarea amenzilor aplicabile pentru utilizarea unor clauze abuzive:
 • Limitele amenzilor pentru utilizarea de clauze abuzive se situează acum între 000 lei – 100.000 lei (spre deosebire de legislația anterioară în care limitele erau între 200 lei – 1.000 lei);
 • Sancțiuni noi pentru utilizarea unor clauze abuzive:
 • Sancțiuni procent din cifra de afaceri – amendă de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancționării, aplicată pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene, astfel cum sunt definite de Regulamentul UE 2017/2.394 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 2.006/2004, respectiv:
  • „încălcare pe scară largă” – (a) orice acţiune sau omisiune care contravine legislaţiei Uniunii care protejează interesele consumatorilor şi care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor care îşi au reşedinţa în cel puţin două state membre diferite de statul: (i) în care îşi are originea sau a avut loc acţiunea sau omisiunea în cauză; (ii) pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acţiunea sau omisiunea în cauză; sau (iii) în care se găsesc mijloacele de probă sau activele comerciantului care au legătură cu acţiunea sau cu omisiunea respectivă; (b) orice acţiuni ori omisiuni care contravin legislaţiei Uniunii care protejează interesele consumatorilor şi care au adus, aduc sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor şi care au caracteristici comune, cum ar fi aceeaşi practică ilegală, încălcarea aceluiaşi interes şi care survin în acelaşi timp, fiind comise de acelaşi comerciant, în cel puţin trei state membre;
  • „încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii” – o încălcare pe scară largă care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor în cel puţin două treimi din statele membre ce reprezintă cumulat cel puţin două treimi din populaţia Uniunii;
 • În cazul în care se impune aplicarea unor amenzi precum cele menționate anterior, însă informaţiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării nu sunt disponibile, amenda va fi cuprinsă între 200.000 euro – 2 milioane euro;
 • Amendă între 5.000 lei – 200.000 lei pentru neducerea la îndeplinire a masurilor ramase definitive prin hotărâri judecătorești;
 • Instituirea unor criterii exemplificative și orientative ce vor fi luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni:
 • natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
 • acțiuni întreprinse de profesioniști pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
 • încălcări anterior săvârșite de profesioniști, ce se regăsesc în mod obligatoriu în cazierul comercial al ANPC;
 • beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesionişti datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
 • sancțiuni aplicate profesioniștilor pentru aceeași încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene;
 • orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.
 • Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

 

 1. Protecție și remedii suplimentare împotriva practicilor incorecte și înșelătoare:

Principalele modificări și completări aduse Legii nr.363/2007:

 • Modificări terminologice:
 • noțiunea de „produs” include expres serviciile digitale şi conţinutul digital.
 • „ierarhia” – definită ca vizibilitatea relativă conferită produselor, astfel cum sunt acestea prezentate, organizate sau comunicate de către comerciant, indiferent de mijloacele tehnologice utilizate pentru o astfel de prezentare, organizare sau comunicare;
 • „piaţă online” – definită ca un serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicaţie gestionată de către comerciant sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi comercianţi sau consumatori.
 • Dublu standard de calitate:
 • Este reglementată o noua practică comercială considerată incorectă (acțiune înșelătoare) – comercializarea produselor cu dublu standard de calitate, mai exact orice activitate de comercializare a unui bun, ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre ale Uniunii Europene, deşi bunul respectiv are o compoziţie sau caracteristici semnificativ diferite, cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de factori legitimi şi obiectivi probat cu documente concludente;
 • Exemplu de astfel de factori legitimi şi obiectivi:
  • cerinţe juridice naţionale,
  • disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime,
  • strategiile voluntare menite să îmbunătăţească accesul la alimente sănătoase şi nutritive,
  • dreptul comerciantului de a oferi bunuri de aceeaşi marcă în ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe pieţe geografice diferite.
 • În cazuri precum cele menționate mai sus, comercianţii trebuie să pună la dispoziţia consumatorilor informaţii cu privire la aceste situaţii într-un mod care să le permită accesul la acestea, cu privire la diferenţierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi şi obiectivi, astfel încât această diferenţiere să poată fi identificată de către consumatori.
 • Noi prevederi privind piețele online:
 • Noi categorii de informații considerate esențiale pentru produsele oferite pe pieţele online, informații ce trebuie puse la dispoziție precontractual:
  • informaţia dacă partea terţă care oferă produsele este sau nu un comerciant, pe baza declaraţiei respectivei părţi terţe faţă de furnizorul de piaţă online;
  • toate recenziile privind produsele, cu indicarea faptului dacă şi modul în care acesta garantează faptul că recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul;
  • în situaţia în care se oferă consumatorilor posibilitatea de a căuta produse oferite de diferiţi comercianţi sau de consumatori pe baza unei căutări sub formă de cuvinte-cheie, fraze sau alte date de intrare, indiferent de locul în care se încheie tranzacţiile în cele din urmă, sunt considerate esenţiale informaţiile generale, puse la dispoziţie într-o secţiune specifică a interfeţei online care este direct şi uşor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate rezultatele căutării, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei produselor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate şi privind importanţa relativă a acestor parametri, prin raportare la alţi parametri, reprezentând criterii generale sau procese sau orice semnale specifice încorporate în algoritmi ori în orice alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor; aceste prevederi nu se aplică furnizorilor de motoare de căutare online.
 • Sunt introduse noi măsuri de remediere pentru a se elimina toate efectele practicilor incorecte, fără costuri, după cum urmează:
  • înlocuirea, reducerea preţului sau încetarea contractului şi restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz;
  • despăgubiri pentru prejudiciul suferit de consumator (această măsură de remediere se poate solicita de către consumatorul prejudiciat direct instanţei de judecată în a cărei circumscripţie teritorială acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa);
  • în cazul în care se constată deficienţe în primele 30 de zile de la achiziţia produsului sau serviciului, se dispune direct înlocuirea acestora.
 • Circumstanţe exemplificative care sunt luate în considerare pentru stabilirea măsurilor de remediere mai sus menționate:
  • gravitatea şi natura practicii comerciale incorecte;
  • prejudiciul suferit de consumator.
 • Măsurile de remediere prevăzute mai sus nu înlătură aplicarea altor măsuri de remediere aflate la dispoziţia consumatorilor, cum ar fi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale.
 • Regim sancționator mult mai dur pentru utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte:
 • Limitele de amendă au fost majorate, fiind acum între 000 – 100.000 lei, fără ca numărul de salariați să mai fie un criteriu (în legislația anterioară limita minimă era de 2.000 lei);
 • În cazul utilizării de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte care afectează un număr mai mare de 100 de consumatori, limita minimă şi limita maximă de mai sus se dublează;
 • Nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul emis de conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau prin decizie emisă de conducătorii unităţilor cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
 • Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune ca sancţiune complementară:
 • suspendarea prestării serviciilor, furnizării bunurilor sau activităţii până la încetarea practicii comerciale incorecte.
 • una dintre măsurile de remediere contând în (i) înlocuirea, reducerea preţului sau încetarea contractului şi restituirea contravalorii produsului sau serviciului sau în (ii) direct înlocuirea produsului/serviciului, în cazul în care se constată deficienţe în primele 30 de zile de la achiziţia produsului sau serviciului, după caz.
 • Nerespectarea măsurii de remediere prevăzute ca sancțiune complementară se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
 • Nerespectarea dispoziţiilor legale privind interzicerea utilizării de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte și care constituie contravenţie, dacă fapta are caracter repetat în două acţiuni distincte, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 200.000 lei.
 • Sancțiuni procent din cifra de afaceri – amendă de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancționării, aplicată pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene (astfel cum sunt definite de Regulamentul UE 2017/2.394); în cazul în care se impune aplicarea unei astfel de amenzi, însă informaţiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării nu sunt disponibile, amenda va fi cuprinsă între 200.000 euro – 2 milioane euro;
 • Prin derogare de la prevederile Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, pentru contravenţiile prevăzute la alin. anterior, termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale este de 3 ani de la data săvârşirii faptei;
 • Instituirea unor criterii exemplificative și orientative ce vor fi luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni pentru utilizarea de practici comerciale incorecte:
 • natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
 • orice acţiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
 • orice încălcare anterioară săvârşită de comerciant, ce se regăseşte în mod obligatoriu în cadrul cazierului comercial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;
 • beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de comerciant, datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
 • sancţiunile aplicate comerciantului pentru aceeaşi încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazurile transfrontaliere în care sunt disponibile informaţii cu privire la astfel de sancţiuni prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2394;
 • orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.
 • Noi categorii de practici comerciale înșelătoare:
 • Furnizarea de rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator, fără a menţiona în mod clar existenţa oricărei publicităţi plătite sau a oricărei plăţi specifice pentru asigurarea unei încadrări pe o poziţie mai bună în ierarhie a produselor în cadrul rezultatelor căutării;
 • Revânzarea de bilete către consumatori, în cazul în care comerciantul le-a achiziţionat utilizând mijloace automate pentru a eluda orice limitare impusă privind numărul de bilete pe care o persoană le poate cumpăra sau orice altă regulă aplicabilă achiziţionării de bilete;
 • Afirmarea faptului că recenziile privind un produs provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul, fără a lua măsuri rezonabile şi proporţionale pentru a verifica dacă aceste recenzii provin de la consumatorii respectivi;
 • Prezentarea sau însărcinarea unei alte persoane juridice sau fizice cu prezentarea de recenzii sau recomandări false ca venind din partea unor consumatori ori prezentarea înşelătoare a recenziilor sau a recomandărilor unor consumatori pe platformele de comunicare socială pentru a promova anumite produse.
 1. Reguli noi în ceea ce privește contractele încheiate între profesioniști și consumatori:

Principalele modificări și completări aduse OUG nr.34/2014:

 • Modificări terminologice:
 • „bunuri” – orice obiect corporal mobil; apa, gazul şi energia electrică atunci când sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă; bunuri cu elemente digitale;
 • „contract de vânzare” – orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor bunuri către consumator, inclusiv orice contract care are drept obiect atât bunuri, cât şi servicii (nemaifiind specificată condiția conform căreia consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora);
 • „contract de prestare de servicii” – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, inclusiv un serviciu digital (nemaifiind specificată condiția conform căreia consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestuia);
 • „serviciu digital” – un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici:
 1. a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
 2. b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;
 • „piaţă online” – orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicaţie gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori;
 • „furnizor de piaţă online” – orice profesionist care pune la dispoziţia consumatorilor o piaţă online;
 • „compatibilitate” – capacitatea conţinutului digital sau a serviciului digital de a funcţiona cu componente hardware sau software care sunt utilizate în mod normal pentru conţinutul digital sau serviciile digitale de acelaşi tip, fără a fi necesară conversia conţinutului digital sau a serviciului digital;
 • „funcţionalitate” – capacitatea conţinutului digital sau a serviciului digital de a îşi îndeplini funcţiile, având în vedere scopul său;
 • „interoperabilitate” – capacitatea conţinutului digital sau serviciului digital de a funcţiona cu componente hardware sau software diferite de cele care sunt utilizate în mod normal pentru conţinutul digital sau serviciile digitale de acelaşi tip.
 • Se lărgește domeniul de aplicare:
 • OUG nr. 34/2014 se aplică, de asemenea, în cazul în care profesionistul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conţinut digital care nu este livrat pe un suport material sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze profesionistului date cu caracter personal, cu următoarele excepţii:
  • când datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către profesionist pentru furnizarea conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material sau a serviciului digital;
  • când datele cu caracter personal furnizate de consumator pentru a-i permite profesionistului să respecte cerinţele legale la care este supus, iar profesionistul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop.
 • Cerințe suplimentare de informare specifice pentru contractele încheiate la distanță:
  • În cazul în care profesionistul oferă alte mijloace de comunicare online care să garanteze conservarea la dispoziţia consumatorului, pe un suport durabil, a oricărei corespondenţe scrise cu profesionistul, inclusiv a datei şi a orei unei astfel de corespondenţe, informaţiile includ şi detalii referitoare la aceste alte mijloace;
  • Acolo unde este cazul, faptul că preţul a fost personalizat pe baza unui proces decizional automatizat;
  • Menţiuni referitoare la existenţei cerinţelor de conformitate pentru bunuri, conţinutul digital şi serviciile digitale;
  • Acolo unde este cazul, funcţionalitatea bunurilor cu elemente digitale, a conţinutului digital şi a serviciilor digitale, inclusiv măsurile tehnice de protecţie aplicabile;
  • Acolo unde este cazul, orice compatibilitate şi interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conţinutului digital şi ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunoştinţă sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoştinţă.
 • Cerințe suplimentare de informare specifice pentru contractele încheiate pe pieţele online. Astfel, înainte ca un contract la distanţă sau orice ofertă similară de pe o piaţă online să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, furnizorul de piaţă online trebuie să furnizeze consumatorului într-un mod clar, uşor de înţeles şi adecvat mijloacelor de comunicare la distanţă, următoarele informaţii:
  • Informaţii generale, puse la dispoziţie într-o secţiune specifică a interfeţei online, care este direct şi uşor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate ofertele, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate, şi importanţa relativă a acestor parametri, prin raportare la alţi parametri;
  • Dacă partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital este sau nu un profesionist, pe baza declaraţiei respectivei părţi terţe faţă de furnizorul de piaţă online;
  • Dacă partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital nu este un profesionist, faptul că drepturile consumatorilor care decurg din prevederile legale în vigoare în materie de protecţie a consumatorilor nu se aplică contractului încheiat;
  • Acolo unde este cazul, modul în care obligaţiile legate de contract sunt partajate de partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital şi furnizorul de piaţă online, fără ca această informare să aducă atingere responsabilităţii furnizorului de piaţă online sau a terţului profesionist în legătură cu contractul, în temeiul prevederilor legale în vigoare.
 • Termenul de retragere de 14 zile se extinde la 30 de zile pentru contractele încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor, în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce priveşte practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înşelătoare.
 • Modificări/completări cu privire la obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii:
  • În ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale consumatorului, profesionistul trebuie să respecte obligaţiile aplicabile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679;
  • Este interzis profesionistului de a utiliza orice conţinut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist, cu excepţia cazului în care acest conţinut:
 • nu are nicio utilitate în afara contextului conţinutului digital sau al serviciului digital furnizat de profesionist;
 • are legătură doar cu activitatea consumatorului atunci când foloseşte conţinutul digital sau serviciul digital furnizat de profesionist;
 • a fost agregat cu alte date de către profesionist şi nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat doar cu eforturi disproporţionate;
 • a fost generat în comun de către consumator şi alte persoane, iar alţi consumatori pot continua să utilizeze conţinutul.
  • Cu excepţia cazurilor menţionate la primele trei puncte de mai sus, profesionistul trebuie să pună la dispoziţia consumatorului, la cererea acestuia, orice conţinut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist;
  • Consumatorul are dreptul de a recupera respectivul conţinut digital fără costuri, într-un termen rezonabil şi într-un format utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, fără impedimente din partea profesionistului;
  • În cazul retragerii din contract, profesionistul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conţinutului digital sau a serviciului digital de către consumator, în special prin blocarea accesului consumatorului la conţinutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului.
 • Sunt exceptate de la dreptul de retragere și:
  • Contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă executarea a început şi, în cazul în care contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, în condiţiile în care:
 • consumatorul şi-a dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere;
 • consumatorul a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul de retragere în consecinţă;
 • profesionistul a furnizat confirmarea încheierii contractului.
 • Regim sancționator mult mai dur:
  • Limitele de amendă au fost majorate, fiind acum între 000 lei – 50.000 lei (în legislația anterioară limitele erau între 1.000 lei – 3.000 lei); ex: nerespectarea prevederilor referitoare la cerinţele suplimentare specifice pentru contractele încheiate pe pieţele online (menționate mai sus), pe care furnizorul de piaţă online are obligaţia să le furnizeze consumatorului, se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
  • Sancțiuni procent din cifra de afaceri – amendă de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancționării, aplicată pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene (astfel cum sunt definite de Regulamentul UE 2017/2.394); în cazul în care se impune aplicarea unei astfel de amenzi, însă informaţiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancţionării nu sunt disponibile, amenda va fi cuprinsă între 200.000 euro – 2 milioane euro;
  • Prin derogare de la prevederile Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor, pentru contravenţiile prevăzute la punctul anterior termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale este de 3 ani de la data săvârşirii faptei;
  • Nerespectarea dispoziţiilor legale care, potrivit OUG nr. 34/2014 constituie contravenţie, dacă fapta a fost săvârşită în mod repetat în două acţiuni distincte, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 200.000 lei;
  • Instituirea unor criterii exemplificative și orientative ce trebuie luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni, similare celor menționate la modificările aduse Legii nr. 193/2000 și Legii nr. 363/2007.
 1. Dispoziții tranzitorii:

În termen de 6 luni de la data publicării OUG 58/2022, actele normative prevăzute mai sus (i.e. Legea nr. 193/2000, Legea nr. 363/2007 și OUG nr. 34/2014) vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Datele cuprinse în cazierul comercial vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ANPC, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a OUG nr. 58/2022.

Implementarea şi instrucţiunile referitoare la cazierul comercial se realizează de către ANPC, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a OUG nr. 58/2022.

 1. Principalele prevederi ale HG nr. 686/2022
 • A fost introdusă noțiunea de vânzări în regim de outlet – vânzările efectuate în structuri de vânzare în care se comercializează produse care poartă marca producătorului şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
  • produse care fac parte din colecţii din sezoanele precedente;
  • produse care sunt surplusuri de producţie sau produse de la capătul liniei de producţie sau produse de calitatea a doua;
  • produse care fac parte din linii experimentale de produse;
  • produse returnate şi/sau surplusuri de stoc anulate;
  • produse în stare de folosinţă şi resigilate, comercializate la preţ redus;
  • produse cu mici defecte, indicate în mod expres în acest sens în oferta comerciantului, cu informarea în scris a consumatorului.
 • Reguli aplicabile reducerilor de prețuri:
  • Orice anunţ de reducere a preţului trebuie să indice preţul anterior aplicat de vânzător în aceeaşi suprafaţă de vânzare pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preţ. Dovada practicării preţului anterior se va face prin documente prezentate de comerciant, în acest sens, la solicitarea personalului împuternicit al ANPC;
  • Preţul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător în aceeaşi suprafaţă de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preţ;
  • Prevederile celor două alineate de mai sus se aplică şi în cazul structurilor care practică vânzări în regim de outlet;
  • În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, preţul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător în aceeaşi suprafaţă de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preţ;
  • În cazul produselor prezente la comercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, preţul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător în această perioadă înainte de data aplicării reducerii de preţ. Vânzătorul trebuie să indice într-un mod clar, lizibil şi uşor de identificat perioada în care preţul anterior a fost aplicat;
  • Dacă reducerea de preţ este majorată treptat, pe perioada aceleiaşi campanii de reducere, preţul anterior este considerat preţul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preţ;
  • În cazul în care structurile care practică vânzări în regim de outlet compară preţurile de vânzare cu preţul de magazin de fabrică al producătorului sau cu preţul de catalog sau cu un alt preţ de referinţă echivalent, acestea trebuie să ofere în scris informaţii clare, lizibile şi uşor de identificat cu privire la preţul de referinţă utilizat pentru comparaţie;
  • În cazul în care produsul nu a fost expus spre vânzare în perioada ultimelor 30 de zile în structurile care practică vânzări în regim de outlet, preţul anterior îl reprezintă preţul de magazin de fabrică al producătorului sau preţul de catalog, dovedit cu documente din partea producătorului/vânzătorului, din care să rezulte care este preţul cel mai mic;
  • Regimul sancționator mai dur:
   • Limitele amenzilor pentru nerespectarea prevederilor referitoare la indicarea preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură (inclusiv obligația de exprimare în lei a preţului de vânzare şi preţului pe unitatea de măsură), se situează între 1.000 lei la 5.000 lei.
   • Nerespectarea prevederilor referitoare la indicarea preţului anterior aplicat de vânzător ca urmare a unui anunţ de reducere a preţului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
  • Instituirea unor criterii exemplificative și orientative ce trebuie luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni, similare celor menționate la modificările Legii nr. 363/2007.
  • Reguli privind reducerile de preț sunt reglementate și de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, care reglementează un regim sancționatoriu distinct. În lipsa unor norme menite să coreleze cele două acte normative, nu poate fi exclus riscul unor interpretări contradictorii sau dificultăți de aplicare în practică.
  • Dispoziții tranzitorii: prevederile vizând regimul sancționator și criteriile exemplificative și orientative ce trebuie luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni intră în vigoare începând cu data de 5 iunie 2022.

dana.blaer@tuca.ro

sergiu.cretu@tuca.ro

Editori

Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii complexe în legătură cu toate aspectele juridice relevante în materia legislației privind Protecția Consumatorului, și anume în ceea ce privește raporturile juridice dintre profesioniști și consumatori, incluzând revizuirea clauzelor contractuale standard, asistență de conformitate privind încheierea și executarea contractelor încheiate între profesioniști și consumatori, inclusiv contractele la distanță, asistență de conformitate privind respectarea drepturilor consumatorilor prevăzute de legislația relevantă, etc. De asemenea, avocații noștri dețin o vastă experiență în litigii de protecția consumatorului, dobândită în special prin reprezentarea instituțiilor bancare în peste 2.500 de dosare având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unor clauze pretins abuzive, inserate în contractele de credit încheiate cu persoane fizice (inclusiv litigii de tip class action), modificarea unor întregi portofolii de contracte aflate în curs de executare prin eliminarea clauzelor abuzive, contestarea unor procese-verbale de sancționare contravențională emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

 

Ciprian Dragomir

Partener

+4 021 204 88 98

ciprian.dragomir@tuca.ro

 

Dana Blaer

Managing Associate

+4 021 204 88 90

dana.blaer@tuca.ro

 

 

Sergiu Crețu

Managing Associate

+4 021 204 88 90

sergiu.cretu@tuca.ro

 

 

 

 

 

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T   + 4 021 204 88 90

F    + 4 021 204 88 99

E    office@tuca.ro

www.tuca.ro

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactaţi avocaţii sus-menţionaţi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close