Buletin Legislativ – Drept Comercial – Tuca Zbarcea Asociatii – 3 iunie 2022

Drept Comercial

Sumar:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 52/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Noutăți în materia prevenirii și combaterii spălării banilor: obligația de notificare impusă unor entități reglementate

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („Legea 129/2019”) a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 53/2022 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 394 din 21 aprilie 2022 („OUG 53/2002”).

 1. Reglementarea

Modificarea a fost motivată de nevoia identificării tuturor entităților care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii 129/2019 („entități reglementate”) pentru a asigura supravegherea şi monitorizarea eficientă a acestora de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Oficiul”).

Ca atare, în temeiul art. 302 din Legea 129/2019 introdus prin OUG 53/2002, entităților reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din lege le-a fost impusă obligația de a notifica Oficiul cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența legii, în termen de 15 zile de la respectiva începere, suspendare sau încetare a activității.

Notificarea se transmite exclusiv electronic. Forma şi conținutul notificării au fost stabilite prin Ordinul Președintelui Oficiului nr. 145/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 523 din 27 mai 2022, ordin care a intrat în vigoare la 1 iunie 2022.

Important!  Potrivit art. II alin. (1) din Ordinul nr. 145/2022 emis de Președintele Oficiului, entitățile reglementate care desfășoară deja activitățile relevante au obligația să transmită notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului, respectiv până la data de 4 iulie 2022.

 1. Entitățile vizate de reglementare

Entitățile reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea 129/2019, cărora li se aplică noua reglementare sunt:

 1. furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) şi f) ( 5 alin. (1) lit. g) din lege). Potrivit art. 2 lit. l), prin astfel de furnizori se înțelege persoana fizică, precum şi persoana juridică ce prestează, în calitate de profesionist, oricare dintre următoarele servicii pentru terți:
 2. constituie societăți sau alte persoane juridice;
 3. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți de persoane sau al unei asocieri în participație ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități;
 4. pune la dispoziție un sediu social, punct de lucru, o adresă comercială, poștală ori administrativă sau orice alt serviciu similar acestora;
 5. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;
 6. furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare ( 5 alin. (1) lit. g1 din lege);
 • furnizorii de portofele digitale ( 5 alin. (1) lit. g2 din lege);
 1. agenții şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult ( 5 alin. (1) lit. h din lege);
 2. alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele ( 5 alin. (1) lit. i din lege);
 3. persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă şi case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult ( 5 alin. (1) lit. j din lege);
 • persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult ( 5 alin. (1) lit. k din lege).

Companiile trebuie să își analizeze cu atenție activitățile pe care le prestează efectiv, inclusiv cele care nu fac parte din obiectul principal de activitate sau din oferta comercială uzuală, pentru a stabili dacă se încadrează în categoria entităților reglementate potrivit art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea 129/2019.

O atenție deosebită merită acordată categoriei furnizorilor de servicii pentru societăți sau fiducii, categorie care include servicii cum ar fi cele de închiriere sau sub-închiriere de spații cu destinația de sediu social sau puncte de lucru. În viziunea autorităților, chiar și atunci când astfel de servicii sunt izolate în activitatea unei companii sau când închirierea se face către o societate din același grup, compania – locator se poate califica ca entitate reglementată potrivit Legii 129/2019, cu toate obligațiile ce decurg din această calificare, inclusiv obligația notificării Oficiului potrivit art. 302 din Legea 129/2019.

 1. Sancțiuni

Potrivit art. 43 din Legea 129/2019, nerespectarea obligației entităților reglementate de a anunța Oficiul în termen de 15 zile de la începerea, suspendarea sau încetarea activității constituie contravenție și se sancționează:

 • Pentru persoanele fizice, cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • Pentru persoanele juridice, cu avertisment sau amenda aplicabil[ persoanelor fizice ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancționare a contravenției. Sancțiunile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice responsabile.

Nerespectarea obligației de a anunța Oficiul până la data de 4 iulie 2022 cu privire la desfășurarea activității relevante constituie contravenție şi se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (art. III alin. (1) din OUG 53/2022).

 

Editori

Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii complexe în legătură cu toate aspectele juridice relevante privind Dreptul Comercial. Echipa noastră include avocaţi experimentaţi în problematicile specifice de reglementare ale acestui domeniu, precum şi dreptul pieței de capital, dreptul proprietăţii intelectuale, concurenţă, litigii, drept fiscal, publicitate, fuziuni şi achiziţii, protecţia consumatorului şi, mai nou, domenii precum insolvenţă, restructurare, dreptul muncii, restructurarea datoriilor. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă în principal consultanţă la încheierea de tranzacţii corporative la nivel naţional şi internaţional – fuziuni, achiziţii, constituiri de joint ventures, tranzacţii privind investiţii de capital şi tranzacţii prin care este preluat controlul asupra unor mari corporaţii. Practica noastră în domeniul dreptului societar şi comercial acoperă o multitudine de aspecte adiacente, inclusiv drept bancar şi financiar, consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, divizări, achiziţionarea de active, tranzacţii de drept imobiliar şi multe altele.

anca.puscasu@tuca.ro

Anca Pușcașu

Partner

+4 037 413 63 07

anca.puscasu@tuca.ro

 

 

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T   + 4 021 204 88 90

F    + 4 021 204 88 99

E    office@tuca.ro

www.tuca.ro

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactaţi avocaţii sus-menţionaţi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close