Modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

In M. Of. nr. 252 din 13 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 53/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 5/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

ANEXA 1

REGULAMENTUL Nr. 5/2012
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

ART. I
Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“REGULAMENTUL Nr. 12/2010
privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital”
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Prezentul regulament stabileste conditiile de atestare a organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, precum si formarea profesionala continua a acestora.”
3. La articolul 2 alineatul (2), literele d), e) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“d) formare profesionala continua – participarea la cursuri de formare profesionala/actiuni cu caracter stiintific si profesional in vederea mentinerii competentelor dobandite de persoanele fizice autorizate de CNVM;
e) actiuni cu caracter stiintific si profesional – participarea la sesiuni/seminare stiintifice avand ca tema domeniul pietei de capital, care pot fi sustinute atat de lectori, cat si de cadre didactice in domeniul economic/juridic sau de specialisti cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic/juridic;
………………………………………………………………..
h) sistem e-learning – sistem de formare online care consta intr-o serie de cursuri sau actiuni cu caracter stiintific si profesional, organizate de organismele de formare profesionala atestate de CNVM, si care furnizeaza materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de participantii la cursurile de formare profesionala continua intr-o maniera proprie, fara a-i constrange la prezenta in sala de curs.”
4. La articolul 3, alineatul (3) se abroga.
5. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL II
Atestarea, organizarea si functionarea organismelor de formare profesionala”
6. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Se vor desemna 2 membri supleanti in comisiile de examinare a participantilor la cursurile de formare profesionala, dintre care un membru supleant desemnat de CNVM si un membru supleant desemnat de organismul de formare profesionala. Acestia urmeaza sa il/ii inlocuiasca pe reprezentantul/reprezentantii titular/titulari in cadrul comisiei de examinare, in caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.”
7. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Procedura prevazuta la alin. (1) se desfasoara sub supravegherea presedintelui comisiei de examinare.”
8. La articolul 22 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) in sala de examen candidatii nu vor avea voie sa utilizeze telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;”.
9. La articolul 22, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(11) Candidatii pot preda formularele-tip cu raspunsuri si grilele de examen inainte de ora incheierii acestuia, avand obligatia de a parasi sala de examen. Ultimii 3 candidati ramasi in sala, daca s-au prezentat cel putin 3 candidati, vor ramane pana la incheierea examenului.
(12) La ora incheierii examenului, candidatii vor preda membrilor comisiei de examinare formularele-tip cu raspunsuri si grilele de examen.”
10. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
(1) Raportul prevazut la art. 30, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesionala si purtand stampila acestuia, va fi transmis CNVM in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data desfasurarii examenului.”
11. La articolul 32, alineatele (1), (2), (5), (7), (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) Operatorii si specialistii pentru piata de capital autorizati de CNVM au obligatia sa urmeze un numar de cel putin 20 de ore de formare profesionala continua pe an.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de munca suspendat, conform legislatiei in vigoare. In acest sens, acestea au obligatia de a notifica CNVM, prin declaratie pe propria raspundere, incadrarea in prevederile prezentului alineat.
………………………………………………………………..
(5) In situatia in care persoanele prevazute la alin. (1) au efectuat ore de pregatire profesionala continua in anul in care au sustinut un examen pentru atribuirea unei calitati pe piata de capital, aceste ore se pot include in numarul de ore de pregatire profesionala continua aferente anului urmator.
………………………………………………………………..
(7) In cazul programelor de formare profesionala continua in sistem online, organismele de formare profesionala trebuie sa puna la dispozitia persoanelor participante un program tip web (sistem de videoconferinta) intre lectori si persoanele participante la aceste programe (care vor avea acces individual pe baza de user si parola la platforma web), cu facilitati simultane de video, tabla, chat public (vizualizat de toti participantii) si cu optiunea intrebari/raspunsuri. In acest sens, persoanele interesate au obligatia de a solicita in scris inscrierea la programul online. Participantul la programul de formare profesionala continua in sistem online trebuie sa detina o camera web. In acest sens, participantul va da o declaratie de confirmare semnata si datata. Conectarea la sistemul online si relatiile dintre participant si lector vor respecta prevederile de confidentialitate existente in legislatia nationala. La finalul programului de formare profesionala continua desfasurat conform alin. (6) lit. a) si b) participantii au obligatia de a sustine un examen de promovare, care se va derula conform prevederilor cap. IV.
………………………………………………………………..
(10) Participarea la programele de pregatire profesionala continua va fi inregistrata de organismele de formare profesionala intr-un registru de prezenta, care va contine datele de identificare ale participantului, entitatea unde isi desfasoara activitatea, functia detinuta de participant, daca este cazul, data absolvirii programului de formare profesionala continua, precum si semnatura participantului si cea a lectorului. In cazul desfasurarii online a cursurilor, registrul de prezenta nu va contine semnatura participantului si se completeaza cu rapoartele date de programul web.
(11) In vederea echivalarii cu ore de formare profesionala, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a face dovada la CNVM ca au urmat activitatile prevazute la alin. (6) lit. c).”
12. La articolul 33, alineatul (3^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3^2) Organismele de formare profesionala au obligatia de a face publice programele de formare profesionala, in vederea primirii optiunilor de participare.”
13. La articolul 33, alineatul (4) se abroga.
14. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 35
(1) Neparticiparea la programul de formare profesionala continua va atrage suspendarea autorizatiei eliberate de CNVM pana la absolvirea unui curs in cel mult un an de la data suspendarii acesteia. Daca la expirarea perioadei de un an persoanele nu fac dovada absolvirii cursului, CNVM va retrage autorizatia obtinuta de persoana in cauza.”
15. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36
Participarea la o actiune cu caracter stiintific si profesional se echivaleaza cu doua ore de formare profesionala continua.”
16. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
(1) Organismele de formare profesionala au obligatia ca pana in data de 30 a lunii urmatoare fiecarui trimestru sa transmita, electronic si in format hartie, la CNVM un centralizator cuprinzand informatii despre situatia persoanelor care au participat in trimestrul precedent la cursurile de formare profesionala continua/actiuni cu caracter stiintific si profesional/e-learning. Acest centralizator va cuprinde urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele persoanei participante si CNP;
b) calitatea/functia persoanei pe piata de capital;
c) tipul si perioada cursului;
d) numarul de ore efectuate conform prezentului regulament;
e) perioada pentru care s-a efectuat programul de formare profesionala continua.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi centralizate si transmise la CNVM, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, sub forma unei situatii finale a persoanelor care au participat in anul precedent la cursurile de formare profesionala continua/actiuni cu caracter stiintific si profesional/e-learning, in format hartie si in format electronic, de catre organismele de formare profesionala atestate de CNVM.”
17. La articolul 37^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Persoanele prevazute la alin. (1) care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesionala continua pot repeta examenul in cadrul unui alt program de formare profesionala continua cu aceeasi tematica sau cu o alta tematica, caz in care vor fi examinati din tematica programelor urmate de acestia.”
18. La articolul 37^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul formarii profesionale continue organizate conform art. 32 alin. (6) lit. c). In acest caz, echivalarea activitatilor cu caracter stiintific si profesional cu ore de formare profesionala continua se va face pe baza documentelor doveditoare eliberate de organizatorul acestora.”
19. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
ART. II
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul www.cnvmr.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close