Infiintarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

In M. Of. nr. 187 din 3 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta d eurgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea imbunatatirii si adaptarii reglementarilor jocurilor de noroc la realitatile economico-sociale si la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu implicatii sociale asupra unor categorii vulnerabile,
tinand seama de necesitatea asigurarii prevenirii dependentei de jocuri de noroc, a protectiei minorilor, a realizarii unei mai bune supravegheri si a unui mai bun control asupra operatorilor economici autorizati in domeniul jocurilor de noroc,
pentru infiintarea unui organism unic de specialitate cu competente in ceea ce priveste monitorizarea, supravegherea si controlul activitatilor de jocuri de noroc,
in scopul gestionarii unitare a unor baze de date si a unui sistem informatic de monitorizare si control care sa permita diminuarea evaziunii fiscale in domeniu si cresterea incasarii taxelor si impozitelor la bugetul de stat, in perioada de criza economica si in termen scurt,
reanalizand implicatiile adoptarii art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, in ceea ce priveste numarul locurilor de munca pierdute, precum si al diminuarii veniturilor la bugetul de stat,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de exceptie, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
(1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei.
(2) Oficiul isi desfasoara activitatea la nivel central si teritorial.
(3) Sediul Oficiului este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, si poate fi schimbat prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.
(4) Oficiul isi desfasoara activitatea teritoriala in spatii/imobile detinute de Ministerul Finantelor Publice sau de unitatile administrativ-teritoriale, pe baza de protocol, cu acordul consiliilor locale.
(5) Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(6) Oficiul este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat.
(7) Presedintele reprezinta Oficiul in relatiile cu alte autoritati si institutii publice, cu persoane fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.
(8) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine, decizii si instructiuni.
(9) Presedintele are dreptul sa infiinteze cabinetul demnitarului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(10) Vicepresedintele este inlocuitorul de drept al presedintelui.
(11) Pe durata exercitarii functiei de presedinte si vicepresedinte, raporturile de serviciu sau de munca se suspenda, dupa caz, in conditiile legii.
ART. 2
(1) Oficiul acorda dreptul de organizare si functionare, monitorizeaza, supravegheaza si controleaza activitatile din domeniul jocurilor de noroc.
(2) In activitatea sa, Oficiul urmareste respectarea urmatoarelor principii:
a) aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a dispozitiilor legale in vigoare in domeniul jocurilor de noroc, avand in vedere principiile legalitatii, impartialitatii, rolului activ si disponibilitatii;
b) protectia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social si economic, in vederea evitarii dependentei acestora de jocuri de noroc;
c) protectia participantilor astfel incat jocurile de noroc sa fie organizate intr-o maniera onesta, responsabila si transparenta;
d) asigurarea respectarii prevederilor legale incidente in domeniu;
e) prevenirea unor posibile ingerinte in rezultatele sportive in vederea protejarii miscarii sportive.
ART. 3
Oficiul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a dispozitiilor legale in vigoare in domeniul jocurilor de noroc;
b) analizeaza si solutioneaza cererile depuse de operatorii care doresc sa desfasoare activitati de jocuri de noroc potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
c) supravegheaza activitatile din domeniul jocurilor de noroc direct sau impreuna cu alte institutii ale statului, in conditiile legii;
d) exercita controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa ori mobila, astfel cum aceste activitati sunt reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) controleaza aplicarea legislatiei specifice, asigurand aplicarea unitara a acesteia, constata fapte contraventionale si aplica sanctiunile prevazute de lege sau sesizeaza organele abilitate, dupa caz;
f) analizeaza sesizarile primite, verifica aspectele semnalate si solutioneaza sau sesizeaza organele abilitate, dupa caz;
g) solutioneaza plangerile prealabile formulate de operatori asupra masurilor dispuse in exercitarea atributiilor, conform competentelor si prevederilor legale in vigoare;
h) analizeaza si solutioneaza solicitarile formulate de alte autoritati, operatori si alte parti interesate, conform competentelor si prevederilor legale in vigoare care reglementeaza domeniul jocurilor de noroc;
i) emite actele administrative aferente activitatii desfasurate si administreaza evidenta documentelor necesare acordarii dreptului de organizare si functionare si a deciziilor emise;
j) asigura gestiunea bazei de date aferente activitatii si asigura publicarea informatiilor pe site-ul propriu;
k) realizeaza analiza de risc pentru efectuarea actiunilor de verificare si control in domeniul jocurilor de noroc pentru fiecare detinator de licenta si autorizatie, stabilindu-se si riscul asociat fiecaruia in parte;”
l) asigura arhivarea documentatiei aferente activitatii conform prevederilor legale in vigoare;
m) participa la activitatile organismelor internationale de specialitate si poate fi membru al acestora, pe baza mandatului primit de la Guvernul Romaniei;
n) asigura colaborarea, schimbul de informatii si reprezentarea in domeniul jocurilor de noroc. In exercitarea atributiilor sale, Oficiul poate incheia protocoale de cooperare si colaborare cu institutii similare, asociatii de profil sau cu alte autoritati si institutii;
o) incheie in conditiile legii, contracte in vederea monitorizarii jocurilor de noroc.
ART. 4
(1) Oficiul se infiinteaza cu un numar maxim de 200 de posturi de functionari publici si personal contractual, prin diminuarea corespunzatoare a numarului de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice, inclusiv presedintele, vicepresedintele si posturile aferente cabinetului presedintelui.
(2) Oficiul poate solicita in conditiile legii transformarea unor posturi de functionari publici in posturi destinate personalului contractual, in functie de atributiile stabilite in sarcina personalului Oficiului, prin regulamentul de organizare si functionare.
(3) Prin ordin al presedintelui se aproba regulamentul de ordine interioara, procedura de control si procedurile de lucru ale Oficiului.
ART. 5
(1) Personalul Oficiului este format din demnitari, functionari publici si personal contractual, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Regimul juridic al incompatibilitatilor si al conflictului de interese pentru personalul Oficiului care detine calitatea de functionar public este cel prevazut de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
(1) In exercitarea atributiilor sale, Oficiul poate solicita, in conditiile legii, date si informatii sau poate solicita efectuarea unor activitati referitoare la organizarea, exploatarea si monitorizarea jocurilor de noroc oricarei institutii publice, autoritati de supraveghere sau oricaror operatori economici, care detin competente directe ori indirecte referitoare la activitatea Oficiului, indiferent de nivelul si forma de implicare.
(2) Deciziile si/sau solicitarile Oficiului, formulate in scris in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc sau pentru operatorii care au solicitat obtinerea acestei calitati.
(3) Deciziile si/sau solicitarile Oficiului, formulate in scris in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt obligatorii pentru operatorii a caror activitate, chiar ocazionala, are incidenta asupra domeniului jocurilor de noroc, precum si pentru operatorii care pot oferi sau exista premise ca pot oferi date si/sau informatii relevante.
ART. 7
(1) In cadrul Oficiului, se infiinteaza un comitet de supraveghere, denumit in continuare Comitetul, structura deliberativa si decizionala, avand urmatoarele atributii:
a) acorda dreptul de organizare si functionare, avizele si/sau aprobarile necesare organizarii si functionarii jocurilor de noroc in Romania, conform prevederilor legale in vigoare;
b) anuleaza, revoca, suspenda efectele documentelor privind dreptul de organizare si functionare in domeniul jocurilor de noroc si ale deciziilor emise, potrivit legislatiei in vigoare;
c) solutioneaza plangerile prealabile formulate de organizatorii de jocuri de noroc impotriva deciziilor Comitetului;
d) incadreaza din punct de vedere al legislatiei jocurilor de noroc o activitate desfasurata sau propusa a fi desfasurata de catre un operator in categoriile de jocuri de noroc prevazute de lege sau in afara acestora, dupa caz, in urma constatarilor proprii sau a sesizarilor ori cererilor primite.
(2) In exercitarea atributiilor sale, Comitetul emite acte administrative sub forma de decizii semnate de presedintele Oficiului, care pot fi contestate in conditiile legii.
ART. 8
(1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi si 7 neexecutivi, numiti prin decizie a prim-ministrului, dupa cum urmeaza:
a) presedintele Oficiului – membru executiv;
b) vicepresedintele Oficiului – membru executiv numit la propunerea ministrului finantelor publice;
c) membru – membru neexecutiv numit la propunerea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
d) membru – membru neexecutiv la propunerea ministrului afacerilor interne;
e) membru – membru neexecutiv numit la propunerea ministrului tineretului si sportului;
f) membru – membru neexecutiv numit la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
g) membru – membru neexecutiv numit la propunerea secretarului general al Guvernului;
h) membru – membru neexecutiv numit la propunerea ministrului culturii;
i) membru – membru neexecutiv numit la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Membrii neexecutivi sunt membrii Comitetului care participa la sedintele Comitetului in baza convocarii transmise de presedintele Oficiului sau inlocuitorul legal.
(3) Membrii Comitetului trebuie sa indeplineasca la data numirii, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii de invatamant superior cu durata stabilita de lege, acreditata, si o vechime de cel putin 10 ani in activitate, pe un post pentru care sunt necesare studii superioare, in cazul presedintelui si vicepresedintelui, si de cel putin 5 ani in activitate, pe un post pentru care sunt necesare studii superioare, in cazul celorlalti membri;
b) sa aiba domiciliul in Romania;
c) sa aiba cetatenia romana;
d) sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
e) sa nu aiba fapte inscrise in cazierul judiciar.
(4) Membrilor Comitetului le este interzis sa ocupe functii in structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice.
(5) Membrii Comitetului nu pot fi angajati ai unor societati care au ca obiect de activitate jocurile de noroc, nu pot ocupa functii in organele de conducere ale acestora, nu pot detine actiuni, parti sociale la societati care au ca obiect de activitate jocurile de noroc sau un drept de natura patrimoniala asupra unei societati care are ca obiect de activitate jocurile de noroc, pe durata detinerii calitatii de membru in Comitet.
(6) Membrii Comitetului au obligatia sa comunice de indata, in scris, aparitia oricarei situatii dintre cele prevazute la alin. (4) si (5) conducatorilor autoritatilor care i-au desemnat, precum si Comitetului in prima sedinta a Comitetului convocata de presedinte.
(7) Calitatea de membru al Comitetului inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin revocarea de catre prim-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii care l-a desemnat;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitatea de exercitare a calitatii de membru pe o perioada mai mare de 3 luni;
e) in cazul constatarii uneia dintre situatiile prevazute la alin. (4) si (5);
f) in cazul arestarii sau trimiterii in judecata pentru o infractiune in legatura cu/sau in exercitarea atributiilor de serviciu;
g) la data ramanerii definitive a unei hotarari de condamnare.
(8) In caz de eliberare a unui post de membru in cadrul Comitetului, conducatorul autoritatii competente va desemna in vederea numirii o noua persoana, in termen de cel mult 10 zile de la data eliberarii postului.
ART. 9
(1) Sedintele Comitetului sunt valide in prezenta a cel putin 7 membri.
(2) In exercitarea atributiilor sale Comitetul adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(3) In cazul in care unul dintre membri nu poate participa la sedintele Comitetului, acesta va delega in scris competentele unuia dintre ceilalti membri.
(4) Membrii Comitetului participa la sedintele organizate de Oficiu la convocarea presedintelui.
(5) Sedintele Comitetului sunt bilunare si sunt remunerate numai pentru membrii neexecutivi, cu 20% din indemnizatia presedintelui pentru fiecare sedinta. Indemnizatia se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Oficiului.
(6) Presedintele poate convoca si sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, acestea nefiind remunerate.
ART. 10
(1) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) de catre organizatorii de jocuri de noroc constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 75.000 lei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) de catre operatorii care au solicitat obtinerea calitatii de organizator de jocuri de noroc atrage respingerea cererii.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (3) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si sesizarea organelor competente, dupa caz, se realizeaza de catre Oficiu, ca rezultat al activitatilor specifice desfasurate sau ca urmare a sesizarii privind posibile incalcari, formulate de catre personalul cu atributii in cadrul Oficiului.
ART. 11
(1) Membrii Comitetului vor fi numiti pana la data de 15 aprilie 2013.
(2) Personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice cu atributii in domeniul jocurilor de noroc format din functionari publici se preia prin transfer in interesul serviciului in conditiile legii, in cadrul Oficiului, incepand cu data de 15 aprilie 2013 si isi pastreaza toate drepturile detinute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Documentele depuse anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si arhiva existenta, la directia de specialitate in domeniul jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finantelor Publice, vor fi preluate de catre Oficiu, pe baza de proces-verbal.
(4) Protocolul de predare-preluare intre Ministerul Finantelor Publice si Oficiu se incheie in termen de 15 zile de la data constituirii Comitetului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului si cuprinde prevederile bugetare si posturile. Prin protocolul de predare-preluare se stabilesc si obiectele de inventar care sunt preluate de Oficiu.
(5) Pana la data de 15 aprilie 2013 activitatea specifica licentierii, autorizarii in domeniul jocurilor de noroc se realizeaza de catre structurile competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(6) Pana la data incheierii protocolului de predare-preluare, salarizarea personalului preluat de Oficiu se realizeaza din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
(7) Drepturile salariale ale personalului Oficiului se stabilesc prin asimilare, in mod corespunzator, cu cele ale personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(8) Organizarea si functionarea, precum si structura organizatorica se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 12
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul propriu si in bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare prevazut la art. 11 alin. (4).
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii.
ART. 13
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.
2. Articolul 2 se abroga.
3. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
“j) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, fara prezenta fizica a jucatorilor.”
4. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductiva a paragrafului (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line, taxa anuala se datoreaza si se plateste dupa cum urmeaza:”.
5. La articolul 15 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
“k) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, sunt vizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate se centralizeaza intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind totalul taxelor de participare colectate in orice zi si totalul premiilor acordate;”.
6. La articolul 15 alineatul (6), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele k) si l), cu urmatorul cuprins:
“k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, numarul minim de agentii prin care se realizeaza distributia biletelor de catre acelasi operator economic este de 48, cate o agentie in fiecare resedinta de judet si, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucuresti. Licenta si autorizatia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obtinut sa desfasoare activitatea pe intregul teritoriu al Romaniei. Anterior inceperii activitatii pe raza unei localitati, operatorul economic autorizat in conditiile prezentei ordonante de urgenta va informa, in termen de 5 zile anterior inceperii activitatii, prin adresa, autoritatea administratiei publice locale competente despre inceperea activitatii, comunicandu-i data inceperii activitatii si transmitandu-i copii dupa licenta si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul retelelor de televiziune. Distributia-vanzarea cartoanelor bingo se realizeaza prin toate formele permise de lege in materia vanzarii-cumpararii. Vanzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe baza de comision, prin puncte de vanzare fixe <<inclusiv sistem on-line sau mobile>>;
l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, dotarea tehnica minimala trebuie sa cuprinda:
(i) pentru locatia centrala: sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmarirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date <<internet, radio, telefon sau similare>>;
(ii) pentru locatia aflata la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date <<internet, radio, telefon sau similare>>.”
7. La articolul 19, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
“(8) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, se realizeaza numai de catre Biroul Roman de Metrologie Legala.”
8. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.
9. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
(1) Controlul respectarii regimului legal al activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.”
10. La articolul 29 alineatul (8), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
“j) 1.000.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;”.
11. La anexa nr. 1, punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc”, subpunctul I, dupa litera L se introduce o noua litera, litera M, cu urmatorul cuprins:
“M. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 300.000 lei”.
12. La anexa nr. 1, punctul 1, subpunctul II, dupa litera K se introduce o noua litera, litera L, cu urmatorul cuprins:
“L. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 500.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic. Prin incasari efectiv realizate se intelege veniturile totale realizate de organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a vanzarii biletelor de participare la joc.”
13. La anexa nr. 1, punctul 2 “Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc”, dupa litera J se introduce o noua litera, litera K, cu urmatorul cuprins:
“K. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 1.000.000 lei”.
14. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagmele “Comisia de autorizare a jocurilor de noroc” si “directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice” se inlocuiesc cu sintagma “Oficiul National pentru Jocuri de Noroc”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close